REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY Nutriprogram.pl

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania za pośrednictwem Internetu z Platformy internetowej Nutriprogram.pl (dalej jako „Platforma”), w tym umieszczonych na niej zasobach (dalej jako „Zasoby”), będących własnością Spółki Nutricia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Bobrowieckiej 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121361, o kapitale zakładowym w wysokości 12.200.000,00 zł, posiadającej numer NIP: 8241000856, REGON: 710307507, BDO: 000017007 (dalej jako „Spółka”).
 2. Z uwagi na charakter podmiotów, dla których dedykowana jest Platforma i które tym samym mogą korzystać z usług Platformy (dalej „Osoby Uprawnione”), do relacji między Spółką a Użytkownikami korzystającymi z Platformy nie znajdują zastosowania postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134ze zm.), w tym Użytkownikom nie przysługują uprawnienia wynikające ze wskazanej ustawy.
 3. Spółka samodzielnie administruje Platformą, co nie wyłącza możliwości skorzystania z doraźnej lub stałej pomocy podmiotów zewnętrznych. Spółka w przypadku korzystania z usług podmiotów zewnętrznych, o których mowa powyżej, zawiera umowy zobowiązujące do zachowania danych, do których podmioty te mogłyby mieć dostęp, w poufności.
 4. Platforma nie jest sklepem internetowym. Celem jej istnienia jest dostęp Osób Uprawnionych do Zasobów dostępnych na Platformie oraz wymiana informacji między Użytkownikami oraz Użytkownikami a Spółką.
 5. Użytkownik korzystający z Platformy zna i akceptuje fakt, że Platforma ma charakter informacyjno-edukacyjny. Powyższe oznacza, że wszelkie informacje w nim zawarte nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i jako takie nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Ponadto, treści zawarte w Module nie odnoszą się do konkretnych, zindywidualizowanych stanów faktycznych lub medycznych i nie mogą zastąpić wywiadu lekarskiego.

Definicje

 1. Platforma – witryna internetowa dostępna pod adresem internetowym: Nutriprogram.pl, dostępna po zalogowaniu się Użytkownika, zawierająca zamieszczone na niej Zasoby i umożliwiająca dostęp do Zasobów zarejestrowanym Użytkownikom po dokonaniu autoryzacji dostępu przy pomocy Loginu i Hasła.
 2. Hasło – indywidualny oraz poufny ciąg liter, cyfr i znaków specjalnych, znany wyłącznie Użytkownikowi, wymagany do autoryzacji dostępu do indywidualnego konta.
 3. Login – adres e-mail Użytkownika stanowiący jego indywidualny identyfikator w celu autoryzacji dostępu do indywidualnego konta.
 4. Rejestracja – zbiór czynności dokonywanych przez Osoby Uprawnione w celu uzyskania dostępu do Platformy za pośrednictwem Internetu.
 5. Osoby Uprawnione – osoby wykonujące zawód farmaceuty lub technika farmacji lub/i sprawujące funkcję Kierownika Apteki, zatrudnione w Aptekach Partnerskich Spółki.
 6. Apteki Partnerskie Spółki – apteki z listy, która stanowi załącznik nr 1. do niniejszego Regulaminu
 7. Użytkownik – Osoba Uprawniona, która uzyskała dostęp do Platformy w wyniku Rejestracji.
 8. Zasoby - materiały o charakterze informacyjnym lub dydaktycznym udostępniane na Platformie i dostępne po zalogowaniu się Użytkownika na swoje indywidualne konto.

Zasady uzyskiwania dostępu do Platformy

 1. Dostęp do Platformy i uzyskanie statusu Użytkownika możliwe jest wyłącznie dla Osób Uprawnionych.
 2. Warunkiem dostępu do Zasobów znajdujących się na Platformie jest dokonanie procesu Rejestracji. Na proces Rejestracji składają się następujące czynności:
  1. Wpisanie prawidłowych i prawdziwych danych osobowych (imienia i nazwiska) oraz pozostałych informacji wymaganych przez system rejestrujący, w szczególności wprowadzenie nazwy i adresu apteki, w której jest zatrudniony;
  2. Wpisanie adresu e-mail;
 3. W celu rejestracji Osoba Uprawniona zobowiązana jest oświadczyć, iż została skutecznie pouczona o przysługujących jej uprawnieniach, określonych w Polityce Prywatności. W przypadku niezapoznania się z Polityką Prywatności oraz niezłożenia oświadczenia o otrzymaniu skutecznego pouczenia o przysługujących uprawnieniach, proces rejestracji nie będzie mógł zostać pomyślnie zakończony. Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności wyrażane jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej klauzuli.
 4. Wypełniając Formularz, Osoba Uprawniona potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 5. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, Osoba Uprawniona otrzymuje e-maila wysłanego automatycznie z Platformy w celu weryfikacji podanego adresu e – mail. E- mail weryfikacyjny będzie zawierał link odsyłający do Platformy, który Osoba uprawniona zainteresowana dostępem do Platformy zobowiązana jest zaakceptować poprzez jego kliknięcie.
 6. Platforma może odmówić rejestracji w następujących przypadkach:
  1. Weryfikacja danych osobowych oraz pozostałych informacji przebiegła niepomyślnie;
  2. Z informacji wskazanych podczas rejestracji wynika, że osoba zainteresowana dostępem do Platformy nie należy do kategorii Osób Uprawnionych.
  3. Wpisany login jest już zajęty.
 7. Po pomyślnym przejściu procesu rejestracji, osoba zainteresowana dostępem do Platformy zyskuje status Użytkownika z możliwością dostępu do własnego indywidualnego konta i korzystania z Zasobów Platformy.
 8. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Zasady korzystania z Platformy

 1. Każdy Użytkownik po zalogowaniu na swoje indywidualne konto ma dostęp do Zasobów zamieszczonych na Platformie.
 2. Każdy użytkownik może usunąć swoje konto na Platformie, w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości z prośbą o usunięcie swojego konta pod adres mailowy:
 3. Zasoby obejmują następujące moduły oraz podmoduły:
  1. MODUŁ STREFY DLA FARMACEUTY
   1. „Rejestracja” (umożliwia Użytkownikowi wybór aptek z przygotowanej listy wraz z możliwością późniejszej zmiany);
   2. „Logowanie” (uwzględnia adres e-mail, przypomnienie hasła);
   3. „Lista produktów” (zawierające etykiety produktów, zdjęcia, oraz opisy);
   4. „Lista nagród” (zawierające informacje o nagrodach możliwych do zdobycia);
   5. „Szkolenia” (zapewniające Użytkownikom dostęp do danych dotyczące zrealizowania poszczególnych etapów quizów oraz automatycznie przyznające punkty za wykonane zadania)
   6. „Baza Wiedzy” (zapewniające Użytkownikom dostęp do danych dotyczące zrealizowania poszczególnych etapów testów oraz automatycznie przyznające punkty za wykonane zadania)
   7. „Materiały dla apteki” (umożliwiające dostęp do udostępnionych szablonów dokumentów do pobrania i wydrukowania);
   8. „Materiały do zamówienia” (umożliwiające zamówienie i dostarczenie do apteki wybranych materiałów edukacyjnych dla farmaceutów lub konsumentów dotyczących produktów Nutricia); Wybór materiałów edukacyjnych dokonany przez Użytkownika jest wiążący. Materiały edukacyjne są przesyłane w ilości maksymalnie 1 zamówiony pakiet na aptekę; maksymalnie 3 razy w roku (1 raz w cyklu – cykl 1 styczeń-kwiecień, cykl 2 maj-sierpień, cykl 3 wrzesień-grudzień).
   9. „Mój profil” (umożliwia edycję danych Użytkownika, szczegółowy podgląd systemu punktowego oraz informacji o nagrodach);
   10. „Kontakt” (umożliwia kontakt z przedstawicielem medycznym - przypisanym do konkretnej apteki wprowadzonej przez Użytkownika na etapie rejestracji (lub zmiany danych)).
  2. MODUŁ SYSTEMU PUNKTOWEGO - w ramach którego Użytkownicy za określoną aktywność w Witrynie lub za określone działania niepowiązane z Witryną mogą otrzymywać punkty wymienialne na nagrody z katalogu nagród według wyboru Użytkowników na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie korzystania z modułu systemu punktowego platformy internetowej, zamieszczonym na Platformie w zakładce Regulaminy. Regulamin korzystania z modułu systemu punktowego platformy internetowej stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Użytkownik, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, akceptuje jednocześnie Regulamin korzystania z modułu systemu punktowego platformy internetowej.
 4. Spółka może utworzyć nowe moduły i podmoduły na Platformie lub zmodyfikować lub usunąć moduły i podmoduły, o których mowa w pkt. 2 powyżej. Dodanie nowych lub usunięcie lub modyfikacja istniejących modułów i podmodułów nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik Platformy obowiązany jest podawać dane zgodnie ze stanem faktycznym.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od zamieszczania na Platformie treści naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub takich, które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane i publikowane przez Użytkowników.
 7. Spółka ma prawo usunięcia konta Użytkownika na Platformie w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z przyznanego dostępu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Spółka zawiadomi Użytkownika o tym, że jego konto zostało usunięte drogą mailową lub innym dostępnym środkiem umożliwiającym kontakt.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Platformy, mogących powodować utrudnienia lub czasowe uniemożliwienie korzystania z usług.
 9. W szczególnych sytuacjach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność funkcjonowania Platformy, Spółka ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania Platformy.

Wymagania techniczne

 1. Spółka dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe z użyciem popularnych przeglądarek internetowych (wspierane przeglądarki:
  • Opera wersja od 68 do najwyższej wersji stable w dniu oddania Witryny
  • Chrome wersja od 81 do najwyższej wersji stable w dniu oddania Witryny
  • Edge od 81 do najwyższej wersji stable w dniu oddania Witryny
  • Safari od 13 do najwyższej wersji stable w dniu oddania Witryny
  • Android Browser od 19 do najwyższej wersji stable w dniu oddania Witryny
 2. Spółka nie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadanego przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Platformy lub wszystkich jej funkcjonalności.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 2, to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies”.
 4. W celu uniknięcia zainfekowania Platformy, rekomendowane jest zainstalowanie przez Użytkownika oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik Platformy miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

Własność intelektualna

 1. Wszelkie Zasoby, jak również logo właściciela Platformy, stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, zobowiązuje się do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Spółki oraz osób trzecich. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty jest zabronione.
 2. Spółka posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów słownych, graficznych oraz słowno – graficznych zamieszczanych na Platformie. Wszelkie nazwy oraz znaki towarowe zamieszczone na Platformie podlegają ochronie prawnej.
 3. Korzystanie z Platformy nie jest równoznaczne z nabyciem praw do udostępnianych za jej pomocą treści, udostępnianych na Platformie wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku.

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z korzystaniem z Platformy, Użytkownik może składać w formie elektronicznej na adres: support@nutriprogram.pl
 2. Treść reklamacji powinna obejmować informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację.
 3. Spółka zobowiązuje się do zajęcia stanowiska w przedmiocie reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach, termin ten może ulec wydłużeniu, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie.

Dane osobowe

 1. W ramach świadczenia usług za pośrednictwem Platformy Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Spółka (Nutricia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, jak również prawa przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych są opisane w Polityce Prywatności, która stanowi integralną i nieodłączną część niniejszych warunków. Polityka Prywatności

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Platformie.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez Spółkę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi w sposób określony w ppkt 2., najpóźniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik obowiązany jest poinformować o tym fakcie Spółkę, drogą elektroniczną na adres: serwis@nutriciamedyczna.pl, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie Regulaminu. Milczenie Użytkownika traktowane będzie jako wyrażenie zgody na zmianę Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MODUŁU REGULAMIN KORZYSTANIA Z MODUŁU SYSTEMU PUNKTOWEGO PLATFORMY SYSTEMU PUNKTOWEGO PLATFORMY INTERNETOWEJ Nutriprogram.pl

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania za pośrednictwem Internetu z Modułu Systemu Punktowego (dalej jako „Moduł”) umieszczonego na Platformie Internetowej nutriprogram.pl (dalej jako „Platforma”) i należącego do Zasobów Platformy w okresie 20.07.2020-13.09.2020 r.
 2. Regulamin ma charakter uzupełniający względem Regulaminu Korzystania z Platformy nutriprogram.pl znajdującego się na Platformie w zakładce Regulaminy i stanowi jego integralną część.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu Korzystania z Platformy.

Zasady korzystania z Modułu

 1. Użytkownik po zalogowaniu na swoje indywidualne konto ma dostęp do Modułu zamieszczonego na Platformie.
 2. Użytkownik korzystający z Platformy zna i akceptuje fakt, że Moduł ma charakter informacyjno-edukacyjny.
 3. Użytkownik za ukończenie szkolenia + prawidłowe rozwiązanie quizu otrzymuje:
  1. Bebilon – Mleka modyfikowane dla niemowląt i małych dzieci - 20 punktów
  2. Bebilon Prosyneo HA 1 – wsparcie przy ryzyku alergii - 20 punktów
  3. Różni Pacjenci, różne potrzeby - 20 punktów
  4. Nutridrink - Żywienie pacjenta w chorobie neurologicznej - 5 punktów
  5. Nutridrink Protein - Żywienie pacjenta w chorobie onkologicznej - 5 punktów
  6. Twoje posiłki w walce z chorobą - 5 punktów.
 4. Za działalność określoną w punkcie 3 niniejszego Regulaminu, Użytkownik może otrzymać określone nagrody według wyboru Użytkownika według następujących zasad:
 5. Użytkownik może dokonać wymiany:
  1. 60 punktów na nagrodę w postaci poduszki podróżnej (cena netto 20,30 zł)
  2. 65 punktów na nagrodę w postaci dwóch biletów do kina Cinema-City (cena netto
   53,90 zł)
  3. 75 punktów na nagrodę w postaci poduszki podróżnej (cena netto 64,65 zł)
 6. Wyboru nagrody Użytkownik dokonuje postępując zgodnie z instrukcjami na swoim indywidualnym koncie, po zalogowaniu.
 7. Wybór nagrody dokonany przez Użytkownika jest wiążący. Raz wymieniona pula punktów ulega umorzeniu i Użytkownik nie może wymienić jej ponownie na nagrodę. Użytkownik może dokonać wymiany punktów na nagrodę po uzyskaniu na Koncie odpowiedniej liczby punktów, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 powyżej. Punkty poniżej ilości wskazanej w ust. 5 nie będą wymieniane na nagrody i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Spółki.
 8. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w punkcie 4. powyżej (np. koloru, wielkości nagród rzeczowych), ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. W przypadku wyczerpania zapasów nagród wskazanych w punkcie punkcie 4 powyżej Spółka zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
 9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
 10. W celu otrzymania nagrody, należy przekazać Spółce dane do wysyłki. Spółka nie ponosi
  odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnych danych adresowych. Zwrot
  przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Użytkownika danych,
  skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Spółki.
 11. Spółka zastrzega, iż zdobywanie punktów w ramach aktywności na Platformie opisane szczegółowo w niniejszym punkcie, nie stanowi konkursu, lecz działania promocyjne Spółki.
 12. Nagrody przyznawane są w ilości: maksymalnie 1 sztuka na osobę i maksymalnie 2 sztuk na aptekę.
 13. Zdjęcia nagród są poglądowe.
 14. Nagrody są limitowane – liczy się kolejność składania zamówień na nagrodę
 15. W przypadku wyczerpania Nagrody z danej kategorii punktowej, należy wybrać inną nagrodę.
 16. Nagrody są dostarczane wysyłkowo pod uprzednio podany adres do wysyłki do 60 dni po zakończeniu edycji. Warunkiem dostarczenia nagrody jest udostępnienie aktualnych danych adresowych.

Reklamacje

 1. Reklamacje w przedmiocie korzystania za pośrednictwem Internetu z Modułu Systemu Punktowego należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres support@nutriprogram.pl w temacie wiadomości wpisując termin „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika, adres poczty e-mail jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Użytkownika.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Spółkę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Spółce. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Spółki drogą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Platformie.
 2. Przystępując do Platformy Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, które wraz z postanowieniami Regulaminu Korzystania z Platformy, stają się dla niego wiążące.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez Spółkę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi w sposób określony w ppkt 2., najpóźniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 5. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik obowiązany jest poinformować o tym fakcie Spółkę, drogą elektroniczną na adres serwis@nutriciamedyczna.pl, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie Regulaminu. Milczenie Użytkownika traktowane będzie jako wyrażenie zgody na zmianę Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu Korzystania z Platformy oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Polityka prywatności

Wstęp

Firma NUTRICIA Polska Sp. z o.o ma świadomość tego, jak ważny jest dla Państwa sposób korzystania z Państwa danych osobowych oraz rozumie wagę ochrony Państwa prywatności.

Administratorem Państwa danych osobowych jest NUTRICIA Polska sp. z o.o. (ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa);

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jak NUTRICIA Polska zbiera i zarządza Państwa danymi osobowymi. Zawiera informacje co do rodzaju zbieranych danych, sposobu ich wykorzystania, powodu, dla którego są nam potrzebne i korzyściach dla Państwa z tego wynikających. Prosimy o kontakt pod adresem serwis@nutriciamedyczna.pl, jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, lub jeśli pragną Państwo zgłosić żądanie co do przysługujących Państwu praw jako osoby, której dane dotyczą.

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce w dniu 19.06.2020r.

Podstawowe zasady i zobowiązanie do ochrony prywatności

Firma NUTRICIA Polska czuje się zobowiązana do ochrony Państwa prawa do prywatności. Naszym celem jest ochrona danych osobowych będących w naszym posiadaniu, odpowiedzialne zarządzanie danymi oraz stosowanie przejrzystych praktyk. Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania następujących podstawowych zasad:

 • Nie mają Państwo obowiązku przekazywania nam danych osobowych, o które się zwracamy. Jednak jeśli zdecydują się Państwo ich nie przekazywać, wówczas możemy nie mieć możliwości udostępniania Państwu pewnych usług lub produktów.
 • Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w celach określonych w Polityce prywatności lub konkretnych celach, które są naszymi wspólnymi celami lub na które wyrażą Państwo zgodę.
 • Naszym celem jest zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w minimalnym możliwym zakresie.
 • Przy zbieraniu danych osobowych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność.
 • Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiazanie z określoną osobą.
 • Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w Polityce Prywatności.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbierane przez nas dane osobowe różnią się w zależności od celu ich zbierania oraz oferowanego Państwu produktu lub usługi.

Zbieramy od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych:

 • Osobiste dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres mail, adres rzeczywisty i numery telefonu, stanowisko, miejsce pracy
 • Dane do logowania się na konto takie jak login, adres mail, i hasło. Dane te niezbędne są do stworzenia osobistego konta na naszej stronie
 • Komunikacja z nami, która może obejmować szczegóły rozmów odbywanych poprzez linie obsługi klienta oraz wiadomości e-mail
 • Informacje demograficzne takie jak Państwa wiek, płeć i preferencje co do stylu życia. Preferencje co do stylu życia obejmują Państwa preferencje co do niektórych z oferowanych przez nas produktów oraz Państwa zainteresowania powiązane z tymi produktami
 • Historia wyszukiwania, w tym dostęp do stron, data dostępu, lokalizacja w chwili uzyskania dostępu oraz adres IP
 • Profile z mediów społecznościowych

Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe nie bezpośrednio, gdy:

 • dzielą się Państwo treściami w mediach społecznościowych, na stronach internetowych lub w aplikacjach związanych z naszymi produktami, bądź w odpowiedzi na nasze materiały promocyjne w mediach społecznościowych, lub
 • zapoznajemy się z danymi osobowymi na Państwa temat i zbieramy takie dane, czytając informacje zebrane przez inne strony internetowe (na przykład możemy umieścić reklamę na stronie internetowej należącej do osoby trzeciej i gdy klikną Państwo na tę reklamę, możemy otrzymać informacje na Państwa temat oraz innych osób odwiedzających tę stronę internetową, aby dokonać pomiaru zasięgu i skuteczności tej reklamy).

Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

NUTRICIA Polska zbiera Państwa dane osobowe, aby móc zapewnić najlepszą obsługę w Internecie i wysokiej jakości obsługę klienta. W szczególności możemy zbierać, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Do przetwarzania i udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania lub kontaktowania się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub prośby,
 • Do opracowywania i udoskonalania naszych produktów, usług, sposobów komunikacji i funkcjonalności naszych stron internetowych,
 • Do przekazywania Państwu informacji i zarządzania Państwa rejestracją i zapisem na nasz newsletter i pozostałą korespondencję,
 • Do zarządzania codziennymi potrzebami biznesowymi w związku z Państwa udziałem w naszych konkursach, loteriach, promocjach lub na prośbę,
 • Do potwierdzenia tożsamości osób kontaktujących się z nami telefonicznie, drogą elektroniczną lub w inny sposób,
 • Dla lepszego poznania i oceny zainteresowań, pragnień i zmieniających się potrzeb naszych klientów aby udoskonalać naszą stronę internetową, nasze produkty i usługi oraz opracowywać nowe produkty i usługi,
 • Aby oferować spersonalizowane produkty i komunikację oraz rekomendacje produktów naszym klientom,
 • Do celów marketingu bezpośredniego produktów NUTRICIA Polska (Marketing bezpośredni jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako „europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych).)

Państwa dane osobowe mogą nam być również potrzebne w celu wypełniania obowiązków prawnych lub w kontekście naszych wzajemnych stosunków umownych.

Zbierając i wykorzystując dane osobowe w celach wskazanych powyżej lub w innych celach, będziemy Państwa informować przed ich zebraniem lub w chwili ich zbierania.

O ile to będzie wskazane, zwrócimy się do Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku udzielenia takiej zgody mają Państwo prawo cofnąć ją w dowolnym czasie.

Prawa, które Państwu przysługują

W związku z przetwarzaniem przez Nutricia Polska Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw, które mogą Państwo wykonać w dowolnym czasie.

Poniżej przedstawiamy te prawa wraz z ich opisem. Prawa te mogą Państwo wykonywać poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową: serwis@nutriciamedyczna.pl

Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i aktualizacji. Rozumiemy, jak ważne są te prawa, więc jeśli będą je Państwo chcieli wykonać, zapraszamy do kontaktu poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową serwis@nutriciamedyczna.pl

Prawo do przenoszenia danych Państwa dane osobowe mogą być przenoszone.
Oznacza to, że mogą być przeniesione, skopiowane lub przesłane drogą elektroniczną. Jednakże prawo to ma zastosowanie tylko, jeśli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody,
 2. przetwarzanie odbywa się w ramach wykonywania umowy,
 3. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Jeśli będą Państwo chcieli wykonać prawo do przeniesienia danych, zapraszamy do kontaktu poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową: serwis@nutriciamedyczna.pl

Prawo do usunięcia danych osobowych
Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia Państwa danych, jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub
 2. cofną Państwo udzieloną wcześniej zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, lub
 3. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub
 4. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Nutricia Polska (takich jak poprawa jakości obsługi użytkowników naszych stron internetowych),
 5. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub
 6. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Jeśli pragną Państwo usunąć swoje dane osobowe będące w naszym posiadaniu, prosimy o powiadomienie nas o tym poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową serwis@nutriciamedyczna.pl a podejmiemy odpowiednie działania, aby odnieść się do Państwa żądania zgodnie z wymogami prawnymi.

Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny o realizacji celów, dla których zostały zebrane; jednak nie dłużej niż do wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli

 1. kwestionują Państwo prawidłowość posiadanych przez nas danych osobowych, lub
 2. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale zamiast ich usunięcia, woleliby Państwo, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie,
 3. NUTRICIA Polska nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów, w jakich zostały zebrane, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 4. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeśli pragną Państwo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowe przez NUTRICIA Polska , prosimy o powiadomienie nas poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową a podejmiemy odpowiednie działania, aby odnieść się do Państwa żądania zgodnie z wymogami prawnymi.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu
W każdej chwili mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy o kontakt poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową serwis@nutriciamedyczna.pl

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego danych osobowych co do tego, jak przetwarzamy dane osobowe. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, nr telefonu 22 531 03 00).

Jak chronimy Państwa dane osobowe

Rozumiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nadużyciem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa dla ich lepszej ochrony. Na przykład, wprowadzamy kontrolę dostępu, używamy zapór sieciowych oraz bezpiecznych serwerów, a ponadto kodujemy dane osobowe.

Udostępnianie danych osobowych

NUTRICIA Polska udostępnia Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom powiązanym i innym organizacjom, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych w taki sam lub podobny sposób jak my.

Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w tabeli poniżej. Jednakże możemy przekazać Państwa dane w sytuacji, gdy jest to wymagane prawem lub gdy żądanie takie zgłosi organ władzy publicznej.

Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym osobom trzecim w opisanych tu celach:

Kategoria osób trzecich: Rodzaj danych: Cele:
Agencje Marketingowe osobiste dane kontaktowe, dane do logowania Dystrybucja ew. newslettera i wysyłka e-mail; wysyłka nagród, wysyłka materiałów edukacyjno – informacyjnych; analiza danych; obsługa zapytań, próśb użytkownika
Agencje hostingowe osobiste dane kontaktowe, dane do logowania Hosting strony internetowej
Firmy kurieskie i pocztowe Imię, nazwisko, adres, numer telefonu wysyłka nagród, wysyłka materiałów edukacyjno – informacyjnych

Udostępnianie danych za granicę

Dane osobowe nie są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W odniesieniu do niektórych usługi i produktów możemy przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany. Zasadniczo oznacza to, że decyzje są podejmowane automatycznie bez interwencji ludzkiej np. System posiadając dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu - automatycznie personalizuje komunikację edukacyjną i/lub promocyjną przesyłaną do użytkownika dopasowaną do jego preferencji, zainteresowań.

Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe dla potrzeb profilowania w celu przewidywania Państwa zachowania na naszej stronie internetowej oraz produktów, które mogą być dla Państwa interesujące. System posiadając dane behawioralne zbierane przez pliki cookies (np.: czas spędzany na poszczególnych stronach Nutricia Polska) umożliwia badanie preferencji użytkowników.

W przypadku zamiaru zastosowania takich metod, rzecz jasna, poinformujemy Państwa i damy Państwu możliwość zgłoszenia wcześniejszego sprzeciwu wobec stosowania takich praktyk. Prosimy także o kontakt z nami poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową serwis@nutriciamedyczna.pl w celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawie tego rodzaju przetwarzania danych.

Pliki cookie i inne technologie

Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe poprzez stosowanie plików cookie i innych technologii. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy odwiedzają Państwo strony Nutricia Polska lub obce strony internetowe, oglądają nasze promocje online lub korzystają z naszych/obcych aplikacji mobilnych, a dane mogą obejmować następujące informacje:

 1. Informacje na temat używanej przez Państwa przeglądarki i systemu operacyjnego,
 2. Adres IP używanego przez Państwa urządzenia,
 3. Odwiedzone przez Państwa strony internetowe Nutricia Polska,
 4. Linki, wybrane przez Państwa w ramach interakcji z naszym serwisem.

Więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookie znaleźć można w Polityce Cookies zamieszczonej w stopce naszej strony internetowej.

Jak się z nami kontaktować

Jeśli mają Państwo pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową serwis@nutriciamedyczna.pl
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Nutricia Polska Sp.z o.o.: serwis@nutriciamedyczna.pl

Polityka cookies

Firma NUTRICIA Polska pragnie wykazywać się otwartością i przejrzystością co do sposobu, w jaki używamy plików cookies i tego, co to dla Państwa oznacza. Niektóre używane przez nas pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej, ale są też pliki cookies, z których mogą Państwo zrezygnować albo które mogą Państwo zablokować. Więcej szczegółów poniżej w dziale „Dlaczego używamy plików cookies?”. Staramy się Państwu udzielić wystarczających informacji na temat używanych przez nas plików cookies, aby umożliwić Państwu dokonanie świadomego wyboru informacji, których chcą nam Państwo udzielić. W razie dalszych pytań lub uwag, prosimy o kontakt za pośrednictwem serwis@nutriciamedyczna.pl.

Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Czym są pliki cookies?

Plik cookie to niewielki plik zachowany na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym. Posiada on unikalny identyfikator przypisany do Państwa urządzenia i umożliwia stronie internetowej zapamiętywanie Państwa działań i preferencji (takich jak lokalizacja, język, rozmiar czcionki oraz inne preferencje co do wyświetlania) w czasie. W ten sposób nie muszą Państwo ponownie wpisywać informacji za każdym razem, gdy wracają na stronę internetową lub przeglądają stronę po stronie. Pliki cookies mogą także pomóc dostosować proces przeglądania przez Państwa stron. Nie wszystkie pliki cookies zawierają informacje osobowe, ale jeśli je zawierają, będziemy traktować te informacje jako dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności. Informacje zawarte w plikach cookies traktujemy również jako dane osobowe, gdy są powiązane z Państwa kontem lub innymi danymi kontaktowymi.

Rodzaje plików cookies

Istnieją dwie ogólne kategorie plików cookies: trwałe i sesyjne. Trwałe pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte ręcznie albo automatycznie. Sesyjne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu, dopóki nie zamkną Państwo swej przeglądarki, kiedy to są automatycznie usuwane.

Dlaczego używamy plików cookies?

Ogólnie rzecz biorąc, możemy używać plików cookies z kilku powodów:

 • Niezbędne pliki cookies, które są niezbędne, aby strona internetowa działała i aby umożliwić Państwu korzystanie ze świadczonych przez nas usług;
 • Pliki cookies analityczne, które zbierają dane na temat korzystania z naszej strony internetowej i jej działania. Wykorzystujemy te informacje, aby ulepszać nasze produkty i usługi internetowe.
 • Pliki cookies personalizujące, których używamy, aby spersonalizować i zoptymalizować Państwa korzystanie z naszej strony internetowej. Pliki te gromadzą informacje na temat dokonywanych przez Państwa wyborów dotyczących np. wielkości tekstu, języka oraz rozdzielczości ekranu.
 • Pliki cookies targetujące, które są zamieszczane przez osoby trzecie w celu świadczenia dodatkowych usług (np. pliki cookies mediów społecznościowych) lub w celach reklamowych.

Poniżej znajdą Państwo dalsze informacje na temat rodzajów używanych przez nas plików cookies.

Niezbędne pliki cookies

Są nam potrzebne, aby oferować Państwu właściwie działającą stronę internetową, która umożliwia Państwu korzystanie ze świadczonych przez nas usług.

Jeśli te pliki zostaną zablokowane, nie będą Państwo mogli korzystać z naszej strony internetowej.

Lista niezbędnych plików cookies

Cel Rodzaj zbieranych danych Nazwa pliku cookie Jak długo jest przechowywany plik cookie?
Zabezpieczenie formularzy na stronie przed atakiem „Cross-site Request Forgery” Brak zbieranych danych XSRF-TOKEN W ciągu 2h bądź po zamknięciu sesji przeglądarki
Ustawienia prywatności Dane dotyczące wyboru ustawień prywatności Prv, prvfd 9 lat

Pliki cookies analityczne i związane z wydajnością

Pliki te pomagają nam mierzyć natężenie ruchu, aby ustalić, które obszary naszej strony internetowej były odwiedzane. Wykorzystujemy to, aby badać zwyczaje osób odwiedzających w celu udoskonalania naszych produktów i usług internetowych. Możemy rejestrować adresy IP (czyli adresy elektroniczne komputerów podłączonych do Internetu), aby analizować trendy, administrować stroną internetową, śledzić ruchy użytkowników oraz gromadzić ogólne informacje demograficzne.

Pliki te nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i zawsze będziemy prosić o Państwa zgodę przed ich umieszczeniem. Mogą Państwo wycofać swą zgodę w każdej chwili. Dalsze informacje – patrz „Państwa preferencje” poniżej.

Pliki cookies analityczne i związane z wydajnością

Cel Rodzaj zbieranych danych Nazwa pliku cookie Jak długo jest przechowywany plik cookie?
Rozróżnianie użytkowników Czas spędzony na stronie internetowej, adres IP, dane demograficzne, geograficzne i sprzętowe _ga 2 lata
Rozróżnianie użytkowników i ich sesji Strony odsyłające, Historia przeglądania stron _gid 24 godziny
Używana do zarządzania opóźnieniami w przesyle danych Brak zbieranych danych _gat_UA-15532786-31 1 minuta
Przechowuje preferencje użytkownika Preferencje użytkownika podane w koncie Google NID 3 miesiące

Pliki cookies do personalizacji

Pliki te umożliwiają nam rozpoznawanie Państwa komputera i witanie Państwa przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej bez konieczności rejestracji lub logowania.

Pliki te nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, lecz ułatwiają korzystanie z niej. Zawsze będziemy prosić o Państwa zgodę przed ich umieszczeniem. Mogą Państwo wycofać swą zgodę w każdej chwili. Dalsze informacje – patrz w punkcie „Państwa preferencje” poniżej.

Lista plików cookies do personalizacji

Cel Rodzaj zbieranych danych Nazwa pliku cookie Jak długo jest przechowywany plik cookie?
Obsługa logowania do konta użytkownika E-mail nutriprogram_session 2 godziny lub do zamknięcia sesji przeglądarki
Przechowywanie informacji o wyrażeniu zgody na korzystanie z plików cookie Brak zbieranych danych accept-cookie 100 dni
Przechowywanie języka serwisu Język serwisu cLang 1 minuta

Pliki cookies osób trzecich

Są to pliki umieszczane na naszej stronie internetowej przez osoby trzecie w naszym imieniu. Pliki te umożliwiają nam generowanie spersonalizowanych reklam na innych stronach internetowych w oparciu o informacje na Państwa temat np. podstrony przeglądane przez Państwa na naszej stronie internetowej. Nasze strony internetowe mogą również umieszczać pliki cookies dla usług osób trzecich takich jak media społecznościowe (Udostępnienie na Facebook, Instagram, Youtube)

Nie podajemy osobom trzecim umieszczającym pliki cookies na naszej stronie internetowej żadnych danych osobowych. Osoby trzecie mogą jednak zakładać, że użytkownicy wchodzący w interakcję ze spersonalizowaną reklamą lub treścią wyświetlaną na naszej stronie internetowej lub w nią klikający należą do grupy, do której reklama ta lub treść jest kierowana. Nie mamy dostępu do plików cookies lub innych elementów używanych przez reklamodawców i witryny internetowe osób trzecich i nie mamy nad nimi kontroli. Praktyki informacyjne tych osób trzecich nie są objęte naszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych ani Oświadczeniem o plikach cookies. W celu uzyskania dalszych informacji na temat ich praktyk w zakresie ochrony danych prosimy kontaktować się z nimi bezpośrednio.

Pliki te nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i zawsze będziemy prosić o Państwa zgodę przed ich umieszczeniem. Mogą Państwo wycofać swą zgodę w każdej chwili. Dalsze informacje – patrz „Państwa preferencje” poniżej.

Lista plików cookies osób trzecich
Patrz Pliki analityczne (Google Analytics).

Państwa preferencje

Możliwe jest ograniczenie lub zablokowanie plików cookies, a nawet usunięcie plików cookies, które zostały już umieszczone na Państwa urządzeniu. W takim przypadku mogą Państwo nie mieć dostępu do wybranych obszarów naszej strony internetowej, a my możemy sądzić, że nigdy nas Państwo wcześniej nie odwiedzali, w związku z czym pokażemy Państwu ponownie Komunikat o plikach cookies i poprosimy o wyrażenie zgody na umieszczanie tych plików.

Nasza strona internetowa zawiera narzędzie, które pomoże Państwu zarządzać plikami cookies. Narzędzie to znaleźć można pod linkiem

Mogą Państwo również ograniczyć lub zablokować pliki cookies zmieniając ustawienia swej przeglądarki. Aby ustalić, jak zarządzać Państwa ustawieniami plików cookies, proszę sprawdzić dokładne informacje w sekcji pomocy Państwa przeglądarki.

Jak się z nami skontaktować

W razie pytań, uwag lub skarg dotyczących plików cookies, prosimy o kontakt za pośrednictwem serwis@nutriciamedyczna.pl.

Ważne informacje:

Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami.

Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady osoby mającej kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji.

Bebilon NUTRITON, Bebilon Pepti 1 Syneo, Bebilon Pepti 2 Syneo, Bebilon Pepti 1 DHA, Bebilon Pepti 2 DHA, Bebilon Pepti MCT, Bebilon Nenatal Premium, Bebilon HMF, Bebilon Suplement Białka, Bebilon Nenatal Home, Bebilon Comfort 1, Bebilon Comfort 2, Bebilon AR, Bebilon Alerlac, Bebiko Comfort 1, Bebiko Comfort 2, Bebiko AR, Neocate Junior to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, którą należy stosować pod nadzorem lekarza.

Infatrini i Neocate LCP to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do stosowania pod nadzorem lekarza, po rozważeniu wszystkich sposobów żywienia, w tym karmienia piersią.

Nutridrink, Nutridrink Protein, Nutridrink Multi Fibre, Nutridrink Yoghurt style, Nutridrink Juice style, Souvenaid, Diasip, Cubitan, FortiCare, Renilon 4.0, Renilon 7.5, Calogen, preOp, Protifar, Fantomalt, Nutilis Clear to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do stosowania pod nadzorem lekarza.

Materiały przeznaczone dla osób mających kwalifikacje w zakresie medycyny, żywienia lub farmacji.

Copyrights by Nutricia 2020

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.