Polityka Prywatności

Wstp

Firma NUTRICIA Polska Sp. z o.o. ma wiadomość tego, jak wany jest dla Pastwa sposób korzystania z Pastwa danych osobowych oraz rozumie wagochrony Pastwa prywatnoci. Administratorem Pastwa danych osobowych jest NUTRICIA Polska sp. z o.o. (ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa);

Niniejsza Polityka prywatnoci wyjania, jak NUTRICIA Polska zbiera i zarzdza Pastwa danymi osobowymi. Zawiera informacje co do rodzaju zbieranych danych, sposobu ich wykorzystania, powodu, dla którego snam potrzebne i korzyciach dla Pastwa z tego wynikajcych. Prosimy o kontakt pod adresem serwis@nutriciamedyczna.pl, jeli majPastwo pytania lub uwagi, lub jeli pragnPastwo zgłosić żądanie co do przysługujcych Pastwu praw jako osoby, której dane dotycz.

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatnoci miała miejsce w dniu 19.06.2020r.

Podstawowe zasady i zobowizanie do ochrony prywatnoci

Firma NUTRICIA Polska czuje sizobowizana do ochrony Pastwa prawa do prywatnoci. Naszym celem jest ochrona danych osobowych bdcych w naszym posiadaniu, odpowiedzialne zarzdzanie danymi oraz stosowanie przejrzystych praktyk. Pastwa zaufanie jest dla nas wane. Dlatego tezobowizujemy sido przestrzegania nastpujcych podstawowych zasad:

Nie majPastwo obowizku przekazywania nam danych osobowych, o które sizwracamy. Jednak, jeli zdecydujsiPastwo ich nie przekazywa, wówczas moemy nie miemoliwoci udostpniania Pastwu pewnych usług lub produktów.

Zbieramy i przetwarzamy Pastwa dane w celach okrelonych w Polityce prywatnoci lub konkretnych celach, które snaszymi wspólnymi celami lub na które wyrażą Pastwo zgod.

Naszym celem jest zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w minimalnym moliwym zakresie.

Przy zbieraniu danych osobowych staramy sizapewniich rzetelność i aktualność.

Jeli zebrane dane osobowe przestanbypotrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowizku ich przechowywania, wówczas zostaną one usunięte, zniszczone lub trwale uniemoliwimy ich powiazanie z okrelonosob.

Nie bdziemy dzielisiPastwa danymi osobowymi, sprzedawaich, wynajmowaani ujawniaw sposób inny niopisano w Polityce Prywatnoci.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbierane przez nas dane osobowe rónisiw zalenoci od celu ich zbierania oraz oferowanego Pastwu produktu lub usługi.

Zbieramy od Pastwa bezporednio nastpujce rodzaje danych osobowych:

 • Osobiste dane kontaktowe, takie jak imii nazwisko, adres mail, adres rzeczywisty i numery telefonu, stanowisko, miejsce pracy

 • Dane do logowania sina konto takie jak login, adres mail i hasło. Dane te niezbdne sdo stworzenia osobistego konta na naszej stronie

 • Komunikacja z nami, która moe obejmowaszczegóły rozmów odbywanych poprzez linie obsługi klienta oraz wiadomoci e-mail

 • Informacje demograficzne takie jak Pastwa wiek, płei preferencje co do stylu ycia. Preferencje co do stylu ycia obejmujPastwa preferencje co do niektórych z oferowanych przez nas produktów oraz Pastwa zainteresowania powizane z tymi produktami

 • Historia wyszukiwania, w tym dostp do stron, data dostpu, lokalizacja w chwili uzyskania dostpu oraz adres IP

 • Profile z mediów społecznociowych

  Moemy take zbieraod Pastwa dane osobowe nie bezporednio, gdy:

 • dzielsiPastwo treciami w mediach społecznociowych, na stronach internetowych lub w aplikacjach zwizanych z naszymi produktami, bdw odpowiedzi na nasze materiały promocyjne w mediach społecznociowych, lub

 • zapoznajemy siz danymi osobowymi na Pastwa temat i zbieramy takie dane, czytajc informacje zebrane przez inne strony internetowe (na przykład moemy umiecireklamna stronie internetowej należącej do osoby trzeciej i gdy kliknPastwo na treklam, moemy otrzymainformacje na Pastwa temat oraz innych osób odwiedzajcych tstroninternetow, aby dokonapomiaru zasigu i skutecznoci tej reklamy).

  Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Pastwa dane osobowe?

  NUTRICIA Polska zbiera Pastwa dane osobowe, aby móc zapewninajlepszobsługw Internecie i wysokiej jakoci obsługklienta. W szczególnoci moemy zbiera, przechowywa, wykorzystywai ujawniaPastwa dane osobowe w nastpujcych celach:

 • Do przetwarzania i udzielania odpowiedzi na Pastwa zapytania lub kontaktowania siz Pastwem w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub proby,

 • Do opracowywania i udoskonalania naszych produktów, usług, sposobów komunikacji i funkcjonalnoci naszych stron internetowych,

 • Do przekazywania Pastwu informacji i zarzdzania Pastwa rejestracji zapisem na nasz newsletter i pozostałą korespondencj,

 • Do zarzdzania codziennymi potrzebami biznesowymi w zwizku z Pastwa udziałem w naszych konkursach, loteriach, promocjach lub na prob,

 • Do potwierdzenia tosamoci osób kontaktujcych siz nami telefonicznie, drogelektronicznlub w inny sposób,

 • Dla lepszego poznania i oceny zainteresowa, pragniei zmieniajcych sipotrzeb naszych klientów, aby udoskonalanaszstroninternetow, nasze produkty i usługi oraz opracowywanowe produkty i usługi,

 • Aby oferowaspersonalizowane produkty i komunikacjoraz rekomendacje produktów naszym klientom,

 • Do celów marketingu bezporedniego produktów NUTRICIA Polska (Marketing bezporedni jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych, zgodnie z Rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako europejskie ogólne rozporzdzenie o ochronie danych).)

  Pastwa dane osobowe mognam byrówniepotrzebne w celu wypełniania obowizków prawnych lub w kontekcie naszych wzajemnych stosunków umownych.

  Zbierajc i wykorzystujc dane osobowe w celach wskazanych powyej lub w innych celach, bdziemy Pastwa informowaprzed ich zebraniem lub w chwili ich zbierania.

  O ile to bdzie wskazane, zwrócimy sido Pastwa o wyraenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku udzielenia takiej zgody majPastwo prawo cofnąć jw dowolnym czasie.

  Prawa, które Pastwu przysługuj

  W zwizku z przetwarzaniem przez Nutricia Polska Pastwa danych osobowych przysługuje Pastwu szereg praw, które mogPastwo wykonaw dowolnym czasie. Poniej przedstawiamy te prawa wraz z ich opisem. Prawa te mogPastwo wykonywapoprzez zgłoszenie na skrzynkkontaktow: serwis@nutriciamedyczna.pl

  Prawo dostpu do danych osobowych i ich sprostowania

  W kadej chwili majPastwo prawo dostpu do danych osobowych, ich sprostowania i aktualizacji. Rozumiemy, jak wane ste prawa, wic jeli bdje Pastwo chcieli wykona, zapraszamy do kontaktu poprzez zgłoszenie na skrzynkkontaktowserwis@nutriciamedyczna.pl

  Prawo do przenoszenia danych

  Pastwa dane osobowe mogbyprzenoszone. Oznacza to, e mogbyprzeniesione, skopiowane lub przesłane drogelektroniczn. Jednake prawo to ma zastosowanie tylko, jeli:

 • przetwarzanie odbywa sina podstawie Pastwa zgody,

 • przetwarzanie odbywa siw ramach wykonywania umowy,

 • przetwarzanie odbywa siw sposób zautomatyzowany.

Jeli bdPastwo chcieli wykonaprawo do przeniesienia danych, zapraszamy do kontaktu poprzez zgłoszenie na skrzynkkontaktow: serwis@nutriciamedyczna.pl

Prawo do usunicia danych osobowych

MajPastwo prawo zażądaod nas usunicia Pastwa danych, jeli:

 • dane osobowe nie sjuniezbdne do celów, w których zostały zebrane, lub

 • cofnPastwo udzielonwczeniej zgod, na której opiera siprzetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, lub

 • wniosPastwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezporedniego lub

 • wniosPastwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Nutricia Polska (takich jak poprawa jakoci obsługi uytkowników naszych stron internetowych),

 • dane osobowe sprzetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszzostausunite w celu wywizania siz obowizku prawnego.

 • Jeli pragnPastwo usunąć swoje dane osobowe bdce w naszym posiadaniu, prosimy o powiadomienie nas o tym poprzez zgłoszenie na skrzynkkontaktowserwis@nutriciamedyczna.pl a podejmiemy odpowiednie działania, aby odnieść sido Pastwa żądania zgodnie z wymogami prawnymi.

  Jeli zebrane dane osobowe przestanbypotrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowizku ich przechowywania, wówczas zostanąone usuniąte, zniszczone lub trwale uniemoliwimy ich powizanie z okrelonosob.

  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny o realizacji celów, dla których zostały zebrane; jednak nie dłużej niż do wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania

  MajPastwo prawo do ograniczenia przetwarzania Pastwa danych osobowych, jeli

 • kwestionujPastwo prawidłowość posiadanych przez nas danych osobowych lub

 • dane osobowe sprzetwarzane niezgodnie z prawem, ale zamiast ich usunicia, woleliby Pastwo, abymy ograniczyli ich przetwarzanie,

 • NUTRICIA Polska nie potrzebuje juPastwa danych osobowych do celów, w jakich zostały zebrane, ale sone potrzebne Pastwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze, lub

 • wniosPastwo sprzeciw wobec przetwarzania Pastwa danych osobowych do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych snadrzdne wobec podstaw Pastwa sprzeciwu.

  Jeli pragnPastwo ograniczyprzetwarzanie swoich danych osobowe przez NUTRICIA Polska, prosimy o powiadomienie nas poprzez zgłoszenie na skrzynkkontaktowa podejmiemy odpowiednie działania, aby odnieść sido Pastwa żądania zgodnie z wymogami prawnymi.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu W kadej chwili majPastwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wzgldem przetwarzania Pastwa danych osobowych. Prosimy o kontakt poprzez zgłoszenie na skrzynkkontaktowserwis@nutriciamedyczna.pl

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

MajPastwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego danych osobowych co do tego, jak przetwarzamy dane osobowe. (Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych z siedzibw Warszawie, ul. Stawki 2, nr telefonu 22 531 03 00).

Jak chronimy Pastwa dane osobowe

Rozumiemy, jak wane jest bezpieczestwo Pastwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich stara, aby chroniPastwa dane osobowe przed naduyciem, ingerencj, utrat, nieuprawnionym dostpem, modyfikacjlub ujawnieniem. Wdroylimy szereg rodków bezpieczestwa dla ich lepszej ochrony. Na przykład, wprowadzamy kontroldostpu, uywamy zapór sieciowych oraz bezpiecznych serwerów, a ponadto kodujemy dane osobowe.

Udostpnianie danych osobowych

NUTRICIA Polska udostpnia Pastwa dane osobowe tylko takim podmiotom powizanym i innym organizacjom, które je chronii postpujzgodnie z obowizujcymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych w taki sam lub podobny sposób jak my.

Nie bdziemy dzielisiPastwa danymi osobowymi, sprzedawaich, wynajmowaani ujawniaw sposób inny niopisano w tabeli poniej. Jednake moemy przekazaPastwa dane w sytuacji, gdy jest to wymagane prawem lub gdy żądanie takie zgłosi organ władzy publicznej.

Pastwa dane osobowe bdudostpniane nastpujcym osobom trzecim w opisanych tu celach:

Kategoria osób trzecich:

Rodzaj danych: 

Cele:

Agencje Marketingowe

osobiste dane kontaktowe, dane do logowania

Dystrybucja ew. newslettera i wysyłka e-mail; wysyłka nagród, wysyłka materiałów edukacyjno-informacyjnych; analiza danych; obsługa zapytań, próśb użytkownika

Agencje hostingowe

osobiste dane kontaktowe, dane do logowania

Hosting strony internetowej

Firmy kurierskie i pocztowe

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu 

wysyłka nagród, wysyłka materiałów edukacyjno informacyjnych


Udostpnianie danych za granic

Dane osobowe nie sprzetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W odniesieniu do niektórych usługi i produktów moemy przetwarzadane osobowe w sposób zautomatyzowany. Zasadniczo oznacza to, e decyzje spodejmowane automatycznie bez interwencji ludzkiej np. System posiadajc dane osobowe: imi, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu - automatycznie personalizuje komunikacjedukacyjni/lub promocyjnprzesyłando uytkownika dopasowando jego preferencji, zainteresowa.

Moemy take przetwarzaPastwa dane osobowe dla potrzeb profilowania w celu przewidywania Pastwa zachowania na naszej stronie internetowej oraz produktów, które mogbydla Pastwa interesujce. System posiadajc dane behawioralne zbierane przez pliki cookies (np.: czas spdzany na poszczególnych stronach Nutricia Polska) umoliwia badanie preferencji uytkowników.

W przypadku zamiaru zastosowania takich metod, rzecz jasna, poinformujemy Pastwa i damy Pastwu moliwość zgłoszenia wczeniejszego sprzeciwu wobec stosowania takich praktyk. Prosimy take o kontakt z nami poprzez zgłoszenie na skrzynkkontaktowserwis@nutriciamedyczna.pl w celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawie tego rodzaju przetwarzania danych.

Pliki cookie i inne technologie

Moemy take zbieraod Pastwa dane osobowe poprzez stosowanie plików cookie i innych technologii. Taka sytuacja moe miemiejsce, gdy odwiedzajPastwo strony Nutricia Polska lub obce strony internetowe, ogldajnasze promocje online lub korzystajz naszych/obcych aplikacji mobilnych, a dane mogobejmowanastpujce informacje:

 • Informacje na temat uywanej przez Pastwa przegldarki i systemu operacyjnego,

 • Adres IP uywanego przez Pastwa urzdzenia,

 • Odwiedzone przez Pastwa strony internetowe Nutricia Polska,

 • Linki, wybrane przez Pastwa w ramach interakcji z naszym serwisem.

  Wicej informacji o stosowanych przez nas plikach cookie znaleźć mona w Polityce Cookies zamieszczonej w stopce naszej strony internetowej.

  Jak siz nami kontaktowa

  Jeli majPastwo pytania, uwagi lub skargi dotyczce niniejszej Polityki Prywatnoci lub przetwarzania Pastwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez zgłoszenie na skrzynkkontaktowserwis@nutriciamedyczna.pl

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Nutricia Polska Sp. z o.o.: serwis@nutriciamedyczna.pl 

Ważne informacje:

Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami.

Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady osoby mającej kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji.

Bebilon NUTRITON, Bebilon Pepti 1 Syneo, Bebilon Pepti 2 Syneo, Bebilon Pepti 1 DHA, Bebilon Pepti 2 DHA, Bebilon Pepti MCT, Bebilon Nenatal Premium, Bebilon HMF, Bebilon Suplement Białka, Bebilon Nenatal Home, Bebilon Comfort 1, Bebilon Comfort 2, Bebilon AR, Bebilon Alerlac, Bebiko Comfort 1, Bebiko Comfort 2, Bebiko AR, Neocate Junior to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, którą należy stosować pod nadzorem lekarza.

Infatrini i Neocate LCP to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do stosowania pod nadzorem lekarza, po rozważeniu wszystkich sposobów żywienia, w tym karmienia piersią.

Nutridrink, Nutridrink Protein, Nutridrink Multi Fibre, Nutridrink Yoghurt style, Nutridrink Juice style, Souvenaid, Diasip, Cubitan, FortiCare, Renilon 4.0, Renilon 7.5, Calogen, preOp, Protifar, Fantomalt, Nutilis Clear to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do stosowania pod nadzorem lekarza.

Materiały przeznaczone dla osób mających kwalifikacje w zakresie medycyny, żywienia lub farmacji.

Copyrights by Nutricia 2021

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.