Polityka Prywatności

Wstęp

NUTRICIA Polska Sp. z o.o. ma świadomość tego, jak ważny jest dla Państwa sposób korzystania z Państwa danych osobowych oraz rozumie wagę ochrony Państwa prywatności. Administratorem Państwa danych osobowych jest NUTRICIA Polska sp. z o.o. (ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa);

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Państwa danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jak NUTRICIA Polska zbiera i zarządza Państwa danymi osobowymi. Zawiera informacje co do rodzaju zbieranych danych, sposobu ich wykorzystania, powodu, dla którego są nam potrzebne i korzyściach dla Państwa z tego wynikających. Prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod.nutricia@danone.com, jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, lub jeśli pragną Państwo zgłosić żądanie co do przysługujących Państwu praw jako osoby, której dane dotyczą.

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce w dniu 07.04.2021 r.

Podstawowe zasady i zobowiązanie do ochrony prywatności

Firma NUTRICIA Polska czuje się zobowiązana do ochrony Państwa prawa do prywatności. Naszym celem jest ochrona danych osobowych będących w naszym posiadaniu, odpowiedzialne zarządzanie danymi oraz stosowanie przejrzystych praktyk. Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania następujących podstawowych zasad:

Nie mają Państwo obowiązku przekazywania nam danych osobowych, o które się zwracamy. Jednak, jeśli zdecydują się Państwo ich nie przekazywać, wówczas możemy nie mieć możliwości udostępniania Państwu pewnych usług lub produktów.

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w celach określonych w Polityce prywatności lub konkretnych celach, które są naszymi wspólnymi celami lub na które wyrażą Państwo zgodę.

Naszym celem jest zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w minimalnym możliwym zakresie.

Przy zbieraniu danych osobowych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność.

Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas zostaną one usunięte, zniszczone lub trwale uniemożliwimy ich powiazanie z określoną osobą.

Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w Polityce Prywatności.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbierane przez nas dane osobowe różnią się w zależności od celu ich zbierania oraz oferowanego Państwu produktu lub usługi.

Zbieramy od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych:

 • Osobiste dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres mail, adres rzeczywisty i numery telefonu, stanowisko, miejsce pracy
 • Dane do logowania się na konto takie jak login, adres mail i hasło. Dane te niezbędne są do stworzenia osobistego konta na naszej stronie
 • Komunikacja z nami, która może obejmować szczegóły rozmów odbywanych poprzez linie obsługi klienta oraz wiadomości e-mail
 • Informacje demograficzne takie jak Państwa wiek, płeć i preferencje co do stylu życia. Preferencje co do stylu życia obejmują Państwa preferencje co do niektórych z oferowanych przez nas produktów oraz Państwa zainteresowania powiązane z tymi produktami
 • Historia wyszukiwania, w tym dostęp do stron, data dostępu, lokalizacja w chwili uzyskania dostępu oraz adres IP
 • Profile z mediów społecznościowych 

Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe nie bezpośrednio, gdy:

 • dzielą się Państwo treściami w mediach społecznościowych, na stronach internetowych lub w aplikacjach związanych z naszymi produktami, bądź w odpowiedzi na nasze materiały promocyjne w mediach społecznościowych, lub
 • zapoznajemy się z danymi osobowymi na Państwa temat i zbieramy takie dane, czytając informacje zebrane przez inne strony internetowe (na przykład możemy umieścić reklamę na stronie internetowej należącej do osoby trzeciej i gdy klikną Państwo na tę reklamę, możemy otrzymać informacje na Państwa temat oraz innych osób odwiedzających tę stronę internetową, aby dokonać pomiaru zasięgu i skuteczności tej reklamy). 

Administrator danych oświadcza, że może przetwarzać dane użytkowników dotyczące ich zdrowia lub zdrowia ich bliskich (szczególne kategorie danych osobowych), jedynie w przypadku, jeśli ww. dane zostaną dobrowolnie udostępnione przez użytkownika, np. w treści wiadomości wysłanej do administratora danych.

Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

NUTRICIA Polska zbiera Państwa dane osobowe, aby móc zapewnić najlepszą obsługę w Internecie i wysokiej jakości obsługę klienta. W szczególności możemy zbierać, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Do przetwarzania i udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania lub kontaktowania się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub prośby,
 • Do opracowywania i udoskonalania naszych produktów, usług, sposobów komunikacji i funkcjonalności naszych stron internetowych,
 • Do przekazywania Państwu informacji i zarządzania Państwa rejestracją i zapisem na nasz newsletter i pozostałą korespondencję,
 • Do zarządzania codziennymi potrzebami biznesowymi w związku z Państwa udziałem w naszych konkursach, loteriach, promocjach lub na prośbę,
 • Do potwierdzenia tożsamości osób kontaktujących się z nami telefonicznie, drogą elektroniczną lub w inny sposób,
 • Dla lepszego poznania i oceny zainteresowań, pragnień i zmieniających się potrzeb naszych klientów, aby udoskonalać naszą stronę internetową, nasze produkty i usługi oraz opracowywać nowe produkty i usługi,
 • Aby oferować spersonalizowane produkty i komunikację oraz rekomendacje produktów naszym klientom,
 • Do celów marketingu bezpośredniego produktów NUTRICIA Polska (Marketing bezpośredni jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych, zgodnie z RODO)

Państwa dane osobowe mogą nam być również potrzebne w celu wypełniania obowiązków prawnych lub w kontekście naszych wzajemnych stosunków umownych.

Zbierając i wykorzystując dane osobowe w celach wskazanych powyżej lub w innych celach, będziemy Państwa informować przed ich zebraniem lub w chwili ich zbierania.

O ile to będzie wskazane, zwrócimy się do Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku udzielenia takiej zgody mają Państwo prawo cofnąć ją w dowolnym czasie.

Prawa, które Państwu przysługują

W związku z przetwarzaniem przez Nutricia Polska Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw, które mogą Państwo wykonać w dowolnym czasie. Poniżej przedstawiamy te prawa wraz z ich opisem. Prawa te mogą Państwo wykonywać poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową: iod.nutricia@danone.com

Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i aktualizacji. Rozumiemy, jak ważne są te prawa, więc jeśli będą je Państwo chcieli wykonać, zapraszamy do kontaktu poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową iod.nutricia@danone.com.

Prawo do przenoszenia danych

Państwa dane osobowe mogą być przenoszone. Oznacza to, że mogą być przeniesione, skopiowane lub przesłane drogą elektroniczną. Jednakże prawo to ma zastosowanie tylko, jeśli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody,
 • przetwarzanie odbywa się w ramach wykonywania umowy,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Jeśli będą Państwo chcieli wykonać prawo do przeniesienia danych, zapraszamy do kontaktu poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową: iod.nutricia@danone.com.

Prawo do usunięcia danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia Państwa danych, jeśli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub
 • cofną Państwo udzieloną wcześniej zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, lub
 • wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub
 • wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Nutricia Polska (takich jak poprawa jakości obsługi użytkowników naszych stron internetowych),
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub 
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Jeśli pragną Państwo usunąć swoje dane osobowe będące w naszym posiadaniu, prosimy o powiadomienie nas o tym poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową iod.nutricia@danone.com, a podejmiemy odpowiednie działania, aby odnieść się do Państwa żądania zgodnie z wymogami prawnymi.

Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas zostaną one usunięte, zniszczone lub trwale uniemożliwimy ich powiązanie z określoną osobą.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny o realizacji celów, dla których zostały zebrane; jednak nie dłużej niż do wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli

 • kwestionują Państwo prawidłowość posiadanych przez nas danych osobowych lub
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale zamiast ich usunięcia, woleliby Państwo, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie,
 • NUTRICIA Polska nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów, w jakich zostały zebrane, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 • wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeśli pragną Państwo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowe przez NUTRICIA Polska, prosimy o powiadomienie nas poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową a podejmiemy odpowiednie działania, aby odnieść się do Państwa żądania zgodnie z wymogami prawnymi.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

W każdej chwili mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy o kontakt poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową iod.nutricia@danone.com.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego danych osobowych co do tego, jak przetwarzamy dane osobowe. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Jak chronimy Państwa dane osobowe

Rozumiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nadużyciem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa dla ich lepszej ochrony. Na przykład, wprowadzamy kontrolę dostępu, używamy zapór sieciowych oraz bezpiecznych serwerów, a ponadto kodujemy dane osobowe.

Udostępnianie danych osobowych

NUTRICIA Polska udostępnia Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom powiązanym i innym organizacjom, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych w taki sam lub podobny sposób jak my.

Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w tabeli poniżej. Jednakże możemy przekazać Państwa dane w sytuacji, gdy jest to wymagane prawem lub gdy żądanie takie zgłosi organ władzy publicznej.

Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym osobom trzecim w opisanych tu celach:

Kategoria osób trzecich:

Rodzaj danych: 

Cele:

Agencje Marketingowe

osobiste dane kontaktowe, dane do logowania

Dystrybucja ew. newslettera i wysyłka e-mail; wysyłka nagród, wysyłka materiałów edukacyjno-informacyjnych; analiza danych; obsługa zapytań, próśb użytkownika

Agencje hostingowe

osobiste dane kontaktowe, dane do logowania

Hosting strony internetowej

Firmy kurierskie i pocztowe

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu 

wysyłka nagród, wysyłka materiałów edukacyjno - informacyjnych

  Udostępnianie danych za granicę

  Dane osobowe nie są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). 

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

  W odniesieniu do niektórych usługi i produktów możemy przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany. Zasadniczo oznacza to, że decyzje są podejmowane automatycznie bez interwencji ludzkiej np. System posiadając dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu - automatycznie personalizuje komunikację edukacyjną i/lub promocyjną przesyłaną do użytkownika dopasowaną do jego preferencji, zainteresowań.
  Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe dla potrzeb profilowania w celu przewidywania Państwa zachowania na naszej stronie internetowej oraz produktów, które mogą być dla Państwa interesujące. System posiadając dane behawioralne zbierane przez pliki cookies (np.: czas spędzany na poszczególnych stronach Nutricia Polska) umożliwia badanie preferencji użytkowników.
  W przypadku zamiaru zastosowania takich metod, rzecz jasna, poinformujemy Państwa i damy Państwu możliwość zgłoszenia wcześniejszego sprzeciwu wobec stosowania takich praktyk. Prosimy także o kontakt z nami poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową iod.nutricia@danone.com w celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawie tego rodzaju przetwarzania danych.

  Pliki cookie i inne technologie

  Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe poprzez stosowanie plików cookie i innych technologii. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy odwiedzają Państwo strony Nutricia Polska lub obce strony internetowe, oglądają nasze promocje online lub korzystają z naszych/obcych aplikacji mobilnych, a dane mogą obejmować następujące informacje:
 • Informacje na temat używanej przez Państwa przeglądarki i systemu operacyjnego,
 • Adres IP używanego przez Państwa urządzenia,
 • Odwiedzone przez Państwa strony internetowe Nutricia Polska,
 • Linki, wybrane przez Państwa w ramach interakcji z naszym serwisem.

Więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookie znaleźć można w Polityce Cookies.

  Jak się z nami kontaktować

  Jeśli mają Państwo pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Nutricia Polska dostępny jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod.nutricia@danone.com.

widget

Ważne informacje:

Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami.

Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady osoby mającej kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji.

Bebilon NUTRITON, Bebilon Pepti 1 Syneo, Bebilon Pepti 2 Syneo, Bebilon Pepti 1 DHA, Bebilon Pepti 2 DHA, Bebilon Pepti MCT, Bebilon Nenatal Premium, Bebilon HMF, Bebilon Suplement Białka, Bebilon Nenatal Home, Bebilon Comfort 1, Bebilon Comfort 2, Bebilon AR, Bebilon Alerlac, Bebiko Comfort 1, Bebiko Comfort 2, Bebiko AR, Neocate Junior to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, którą należy stosować pod nadzorem lekarza.

Infatrini i Neocate LCP to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do stosowania pod nadzorem lekarza, po rozważeniu wszystkich sposobów żywienia, w tym karmienia piersią.

Nutridrink, Nutridrink Protein, Nutridrink Multi Fibre, Nutridrink Yoghurt style, Nutridrink Juice style, Souvenaid, Diasip, Cubitan, FortiCare, Renilon 4.0, Renilon 7.5, Calogen, preOp, Protifar, Fantomalt, Nutilis Clear to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do stosowania pod nadzorem lekarza.

Materiały przeznaczone dla osób mających kwalifikacje w zakresie medycyny, żywienia lub farmacji.

Copyrights by Nutricia 2024

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.