Regulamin Edycji

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MODUŁU SYSTEMU PUNKTOWEGO PLATFORMY INTERNETOWEJ www.nutriprogram.pl

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania za pośrednictwem Internetu z Modułu Systemu Punktowego (dalej jako Moduł) umieszczonego na Platformie Internetowej nutriprogram.pl (dalej jako Platforma) i naleącego do Zasobów Platformy w okresie 16.11..2021-21.12.2021 r.

 2. Regulamin ma charakter uzupełniający wzgldem Regulaminu Korzystania z Platformy www.nutriprogram.pl/info/regulamin-platformy znajdującego sina Platformie w zakładce Regulaminy i stanowi jego integralną część.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sipostanowienia Regulaminu Korzystania z Platformy.

Zasady korzystania z Modułu

 1. Uytkownik po zalogowaniu na swoje indywidualne konto ma dostp do Modułu zamieszczonego na Platformie.

 2. Uytkownik korzystający z Platformy zna i akceptuje fakt, e Moduł ma charakter informacyjno-edukacyjny.

 3. Użytkownik za ukończenie e-learningu "Podwójne wsparcie niedojrzałego układu pokarmowego dla dobrej tolerancji- Bebiko Pro+" + prawidłowe rozwiązanie quizu otrzymuje 20 punktów. Użytkownik za ukończenie e-learningu „Wsparcie żywieniowe pacjentów z trudno gojącymi ranami- Nutridrink Skin Repair” + prawidłowe rozwiązanie quizu otrzymuje 25 punktów. Użytkownik za ukończenie e-learningu „Wsparcie żywieniowe w chorobie i okresie rekonwalescencji- Nutridrink” + prawidłowe rozwiązanie quizu otrzymuje 20 punktów. Użytkownik za ukończenie e-learningu „Bebilon 2- inspirowane badaniami nad mlekiem matki” + prawidłowe rozwiązanie quizu otrzymuje 25 punktów.

 4. Punkty mona zbierai wymieniana nagrody wyłącznie w czasie trwania edycji okrelonym ust. 1 czści Postanowienia ogólne

 5. Za działalnośokreśloną w punkcie 3 niniejszego Regulaminu, Uytkownik moe otrzymaokreślone nagrody według wyboru Uytkownika według nastpujących zasad:

 6. Uytkownik moe dokonawymiany:

a. 85 punktów na nagrodę w postaci porcelanowego kubka (cena netto 41,16 zł);

b. 65 punktów na nagrodę w postaci torby na laptop (cena netto 33,27 zł);

c. 45 punktów na nagrodę w postaci poduszki podróżnej (cena netto 20,30 zł);

d. 45 punktów na nagrodę w postaci ręcznika plażowego (cena netto 18.98 zł)

e. 25 punktów na nagrodę w postaci termoforu z pestek wiśni (cena netto 15.16 zł)

 1. Wyboru nagrody Uytkownik dokonuje postpując zgodnie z instrukcjami na swoim indywidualnym koncie, po zalogowaniu.

 2. Wybór nagrody dokonany przez Uytkownika jest wiąący. Raz wymieniona pula punktów ulega umorzeniu i Uytkownik nie moe wymienijej ponownie na nagrodę. Uytkownik moe dokonawymiany punktów na nagrodpo uzyskaniu na Koncie odpowiedniej liczby punktów, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 powyej. Punkty poniej ilości wskazanej w ust. 5 nie bdą wymieniane na nagrody i nie mogą stanowipodstawy do jakichkolwiek roszczewobec Spółki.

 3. Uytkownikowi nie przysługuje prawo do zastrzeenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w punkcie 4. powyej (np. koloru, wielkości nagród rzeczowych), ani teprawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak równieprawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. W przypadku wyczerpania zapasów nagród wskazanych w punkcie 4 powyej Spółka zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tosame wartościowo.

 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.

 5. W celu otrzymania nagrody, należy przekazać Spółce dane do wysyłki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Użytkownika danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Spółki.

 6. Spółka zastrzega, izdobywanie punktów w ramach aktywności na Platformie opisane szczegółowo w niniejszym punkcie, nie stanowi konkursu, lecz działania promocyjne Spółki.

 7. Nagrody przyznawane są w ilości: maksymalnie 1 sztuka na osobi maksymalnie 2 sztuk na aptekę.

 8. Zdjcia nagród spoglądowe.

 9. Nagrody są limitowane liczy sikolejnośskładania zamówiena nagrodę.

 10. W przypadku wyczerpania Nagrody z danej kategorii punktowej, naley wybrainną nagrodę.

 11. Nagrody są dostarczane wysyłkowo pod uprzednio podany adres do wysyłki do 60 dni po zakoczeniu edycji.

Reklamacje

 1. Reklamacje w przedmiocie korzystania za porednictwem Internetu z Modułu Systemu Punktowego naley zgłaszadrogą elektroniczną na adres support@nutriprogram.pl w temacie wiadomości wpisując termin Reklamacja.

 2. Reklamacja powinna zawiera: imi, nazwisko, dokładny adres Uytkownika, adres poczty e- mail jak równiedokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz ądanie Uytkownika.

 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Spółkniezwłocznie, jednak nie póniej niw terminie 14 dni od dnia dorczenia reklamacji Spółce. W uzasadnionych przypadkach termin ten moe ulec wydłueniu, o czym Uytkownik zostanie uprzednio poinformowany drogą elektroniczną.

 4. Uytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Spółki drogą poczty elektronicznej na adres e- mail wskazany w reklamacji.

Dane osobowe

W ramach wiadczenia usług za pośrednictwem Modułu Spółka przetwarza dane osobowe Uytkownika. Administratorem danych osobowych Uytkownika jest Spółka (Nutricia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Spółkdanych osobowych są opisane w Polityce Prywatności, która stanowi integralną i nieodłączną czśniniejszych warunków. www.nutriprogram.pl/info/polityka-prywatnosci

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Platformie.

 2. Przystpując do Platformy Uczestnik wyraa zgodna postanowienia niniejszego Regulaminu, które wraz z postanowieniami Regulaminu Korzystania z Platformy, stają sidla niego wiąące.

 3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. O treci zmian Regulaminu kady Uytkownik zostanie poinformowany przez Spółkpoprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte juprzez Uczestnikiem.

 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi w sposób określony w pkt 2., najpóniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 5. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Uytkownik obowiązany jest poinformowao tym fakcie Spółk, drogą elektroniczną na adres serwis@nutriciamedyczna.pl, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie Regulaminu. Milczenie Uytkownika traktowane bdzie jako wyraenie zgody na zmianRegulaminu.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sipostanowienia Regulaminu Korzystania z Platformy oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Ważne informacje:

Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami.

Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady osoby mającej kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji.

Bebilon NUTRITON, Bebilon Pepti 1 Syneo, Bebilon Pepti 2 Syneo, Bebilon Pepti 1 DHA, Bebilon Pepti 2 DHA, Bebilon Pepti MCT, Bebilon Nenatal Premium, Bebilon HMF, Bebilon Suplement Białka, Bebilon Nenatal Home, Bebilon Comfort 1, Bebilon Comfort 2, Bebilon AR, Bebilon Alerlac, Bebiko Comfort 1, Bebiko Comfort 2, Bebiko AR, Neocate Junior to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, którą należy stosować pod nadzorem lekarza.

Infatrini i Neocate LCP to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do stosowania pod nadzorem lekarza, po rozważeniu wszystkich sposobów żywienia, w tym karmienia piersią.

Nutridrink, Nutridrink Protein, Nutridrink Multi Fibre, Nutridrink Yoghurt style, Nutridrink Juice style, Souvenaid, Diasip, Cubitan, FortiCare, Renilon 4.0, Renilon 7.5, Calogen, preOp, Protifar, Fantomalt, Nutilis Clear to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do stosowania pod nadzorem lekarza.

Materiały przeznaczone dla osób mających kwalifikacje w zakresie medycyny, żywienia lub farmacji.

Copyrights by Nutricia 2021

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.