Regulamin Edycji

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MODUŁU SYSTEMU PUNKTOWEGO PLATFORMY INTERNETOWEJ www.nutriprogram.pl

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania za pośrednictwem Internetu z Modułu Systemu Punktowego (dalej jako „Moduł”) umieszczonego na Platformie Internetowej nutriprogram.pl (dalej jako „Platforma”) i należącego do Zasobów Platformy w okresie 28.11.2023- 4.01.2024r.
 2. Regulamin ma charakter uzupełniający względem Regulaminu Korzystania z Platformy www.nutriprogram.pl/info/regulamin-platformy znajdującego się na Platformie w zakładce Regulaminy i stanowi jego integralną część.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu Korzystania z Platformy.

Zasady korzystania z Modułu

 1. `Użytkownik po zalogowaniu na swoje indywidualne konto ma dostęp do Modułu zamieszczonego na Platformie. Użytkownik korzystający z Platformy zna i akceptuje fakt, że Moduł ma charakter informacyjno-edukacyjny. Użytkownik za ukończenie e-learningu „Co farmaceuta powinien wiedzieć o mlekach modyfikowanych Bebilon?” może uzyskać 25 punktów, za ukończenie e-learningu „Co warto by farmaceuta wiedział o Bebiko? Rozwiązania dla dobrej tolerancji” może uzyskać 20 punktów, za ukończenie e-learningu „Wsparcie żywieniowe a potrzeby pacjentów” może uzyskać 20 punktów, za ukończenie e-learningu „Syndrom poszpitalny- czym jest?” może uzyskać 20 punktów. Punkty można zbierać i wymieniać na nagrody wyłącznie w czasie trwania edycji określonym ust. 1 części „Postanowienia ogólne”
 2. Za działalność określoną w punkcie 3 niniejszego Regulaminu, Użytkownik może otrzymać określone nagrody według wyboru Użytkownika według następujących zasad:
 3. Użytkownik może dokonać wymiany:
  a. 85 punktów na nagrodę w postaci zestawu kosmetyków Ziaja: Jeju (cena netto 24,84 zł);
  b. 65 punktów na nagrodę w postaci zestawu kosmetyków Avon (cena netto 23,96 zł);
  c. 45 punktów na nagrodę w postaci zestawu herbat Teekanne (cena netto 12,20 zł)

Wyboru nagrody Użytkownik dokonuje postępując zgodnie z instrukcjami na swoim indywidualnym koncie, po zalogowaniu.

 1. Wybór nagrody dokonany przez Użytkownika jest wiążący. Raz wymieniona pula punktów ulega umorzeniu i Użytkownik nie może wymienić jej ponownie na nagrodę. Użytkownik może dokonać wymiany punktów na nagrodę po uzyskaniu na Koncie odpowiedniej liczby punktów, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 powyżej. Punkty poniżej ilości wskazanej w ust. 5 nie będą wymieniane na nagrody i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Spółki.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w punkcie 4. powyżej (np. koloru, wielkości nagród rzeczowych), ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. W przypadku wyczerpania zapasów nagród wskazanych w punkcie 4 powyżej Spółka zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
 4. W celu otrzymania nagrody, należy przekazać Spółce dane do wysyłki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Użytkownika danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Spółki.
 5. Spółka zastrzega, iż zdobywanie punktów w ramach aktywności na Platformie opisane szczegółowo w niniejszym punkcie, nie stanowi konkursu, lecz działania promocyjne Spółki.
 6. Nagrody przyznawane są w ilości: maksymalnie 1 sztuka na osobę i maksymalnie 2 sztuk na aptekę.
 7. Zdjęcia nagród są poglądowe.
 8. Nagrody są limitowane – liczy się kolejność składania zamówień na nagrodę.
 9. W przypadku wyczerpania Nagrody z danej kategorii punktowej, należy wybrać inną nagrodę.
 10. Nagrody są dostarczane wysyłkowo pod uprzednio podany adres do wysyłki do 60 dni po zakończeniu edycji

Reklamacje

 1. Reklamacje w przedmiocie korzystania za pośrednictwem Internetu z Modułu Systemu Punktowego należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres support@nutriprogram.pl w temacie wiadomości wpisując termin „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika, adres poczty e- mail jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Użytkownika.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Spółkę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Spółce. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Spółki drogą poczty elektronicznej na adres e- mail wskazany w reklamacji.

Dane osobowe

W ramach świadczenia usług za pośrednictwem Modułu Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Spółka (Nutricia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Spółkę danych osobowych są opisane w Polityce Prywatności, która stanowi integralną i nieodłączną część niniejszych warunków. Postanowienia końcowe: www.nutriprogram.pl/info/polityka-prywatnosci

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Platformie.
 2. Przystępując do Platformy Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, które wraz z postanowieniami Regulaminu Korzystania z Platformy, stają się dla niego wiążące.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez Spółkę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte już przez Uczestnikiem.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi w sposób określony w pkt 2., najpóźniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 5. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik obowiązany jest poinformować o tym fakcie Spółkę, drogą elektroniczną na adres serwis@nutriciamedyczna.pl, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie Regulaminu. Milczenie Użytkownika traktowane będzie jako wyrażenie zgody na zmianę Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu Korzystania z Platformy oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
widget

Ważne informacje:

Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami.

Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady osoby mającej kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji.

Bebilon NUTRITON, Bebilon Pepti 1 Syneo, Bebilon Pepti 2 Syneo, Bebilon Pepti 1 DHA, Bebilon Pepti 2 DHA, Bebilon Pepti MCT, Bebilon Nenatal Premium, Bebilon HMF, Bebilon Suplement Białka, Bebilon Nenatal Home, Bebilon Comfort 1, Bebilon Comfort 2, Bebilon AR, Bebilon Alerlac, Bebiko Comfort 1, Bebiko Comfort 2, Bebiko AR, Neocate Junior to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, którą należy stosować pod nadzorem lekarza.

Infatrini i Neocate LCP to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do stosowania pod nadzorem lekarza, po rozważeniu wszystkich sposobów żywienia, w tym karmienia piersią.

Nutridrink, Nutridrink Protein, Nutridrink Multi Fibre, Nutridrink Yoghurt style, Nutridrink Juice style, Souvenaid, Diasip, Cubitan, FortiCare, Renilon 4.0, Renilon 7.5, Calogen, preOp, Protifar, Fantomalt, Nutilis Clear to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do stosowania pod nadzorem lekarza.

Materiały przeznaczone dla osób mających kwalifikacje w zakresie medycyny, żywienia lub farmacji.

Copyrights by Nutricia 2024

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.