Regulamin Edycji

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MODUŁU SYSTEMU PUNKTOWEGO PLATFORMY INTERNETOWEJ www.nutriprogram.pl

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin okrela zasady i warunki korzystania za porednictwem Internetu z Modułu Systemu Punktowego (dalej jako Moduł) umieszczonego na Platformie Internetowej nutriprogram.pl (dalej jako Platforma) i należącego do Zasobów Platformy w okresie 27.10.2020-13.12.2020 r.

 2. Regulamin ma charakter uzupełniajcy wzgldem Regulaminu Korzystania z Platformy www.nutriprogram.pl/info/regulamin-platformy znajdujcego sina Platformie w zakładce Regulaminy i stanowi jego integralnczęść.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sipostanowienia Regulaminu Korzystania z Platformy.

Zasady korzystania z Modułu

 1. Uytkownik po zalogowaniu na swoje indywidualne konto ma dostp do Modułu zamieszczonego na Platformie.

 2. Uytkownik korzystajcy z Platformy zna i akceptuje fakt, e Moduł ma charakter informacyjno-edukacyjny.

 3. Uytkownik za ukoczenie e-learningu + prawidłowe rozwizanie quizu otrzymuje 20 punktów.

 4. Punkty mona zbierai wymieniana nagrody wyłącznie w czasie trwania edycji okrelonym ust. 1 części Postanowienia ogólne

 5. Za działalność okrelonw punkcie 3 niniejszego Regulaminu, Uytkownik moe otrzymaokrelone nagrody według wyboru Uytkownika według nastpujcych zasad:

 6. Uytkownik moe dokonawymiany:

a. 100 punktów na nagrodw postaci Maty do jogi (cena netto 71,00 zł);

 1. 80 punktów na nagrodw postaci Miesicznego dostpu do platformy Cineman.pl (cena netto 47,87 zł);

 2. 60 punktów na nagrodw postaci poduszki podrónej (cena netto 20,30 zł)

 3. 60 punktów na nagrodw postaci Termoforu z pestkami wiśni (cena netto 15,16 zł);

 1. Wyboru nagrody Uytkownik dokonuje postpujc zgodnie z instrukcjami na swoim indywidualnym koncie, po zalogowaniu.

 2. Wybór nagrody dokonany przez Uytkownika jest wiążący. Raz wymieniona pula punktów ulega umorzeniu i Uytkownik nie moe wymienijej ponownie na nagrod. Uytkownik moe dokonawymiany punktów na nagrodpo uzyskaniu na Koncie odpowiedniej liczby punktów, zgodnie z zasadami okrelonymi w ust. 5 powyej. Punkty poniej iloci wskazanej w ust. 5 nie bdwymieniane na nagrody i nie mogstanowipodstawy do jakichkolwiek roszczewobec Spółki.

 3. Uytkownikowi nie przysługuje prawo do zastrzeenia szczególnych właciwoci nagród rzeczowych, wskazanych w punkcie 4. powyej (np. koloru, wielkoci nagród rzeczowych), ani teprawo do zamiany nagród na innrzecz lub ekwiwalent pieniężny jak równieprawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. W przypadku wyczerpania zapasów nagród wskazanych w punkcie 4 powyej Spółka zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tosame wartociowo.

 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialnoci za wady nagród wynikłe z winy producenta.

 5. W celu otrzymania nagrody, naley przekazaSpółce dane do wysyłki. Spółka nie ponosi odpowiedzialnoci za podanie przez Uytkownika błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właciwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uytkownika danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Spółki. W przypadku wybrania nagrody, o której mowa w ust. 6 b powyej (Miesięczny dostęp do platformy Cineman.pl), Spółka owiadcza, iwysyłka bdzie realizowana przez agencję marketingową, tj. Partner Marketing Service; ul. Tarnogórska 241, 44-100 Gliwice. W zwizku z powyszym, dane Uytkownika wyłącznie w zakresie i celu niezbdnym do realizacji wysyłki nagrody, mogbyprzetwarzane przez Partner Marketing Service.

 6. Spółka zastrzega, izdobywanie punktów w ramach aktywnoci na Platformie opisane szczegółowo w niniejszym punkcie, nie stanowi konkursu, lecz działania promocyjne Spółki.

 7. Nagrody przyznawane sw iloci: maksymalnie 1 sztuka na osobi maksymalnie 2 sztuk na aptek.

 8. Zdjcia nagród spogldowe.

 9. Nagrody slimitowane liczy sikolejność składania zamówiena nagrod.

 10. W przypadku wyczerpania Nagrody z danej kategorii punktowej, naley wybrainnnagrod.

 11. Nagrody sdostarczane wysyłkowo pod uprzednio podany adres do wysyłki do 60 dni po zakoczeniu edycji.

Reklamacje

 1. Reklamacje w przedmiocie korzystania za porednictwem Internetu z Modułu Systemu Punktowego naley zgłaszadrogelektronicznna adres support@nutriprogram.pl w temacie wiadomoci wpisujc termin Reklamacja.

 2. Reklamacja powinna zawiera: imi, nazwisko, dokładny adres Uytkownika, adres poczty e- mail jak równiedokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uytkownika.

 3. Reklamacje rozpatrywane sprzez Spółkniezwłocznie, jednak nie póniej niw terminie 14 dni od dnia dorczenia reklamacji Spółce. W uzasadnionych przypadkach termin ten moe ulec wydłueniu, o czym Uytkownik zostanie uprzednio poinformowany drogelektroniczn.

 4. Uytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Spółki drogpoczty elektronicznej na adres e- mail wskazany w reklamacji.

Dane osobowe

W ramach wiadczenia usług za porednictwem Modułu Spółka przetwarza dane osobowe Uytkownika. Administratorem danych osobowych Uytkownika jest Spółka (Nutricia Sp. z o.o. z siedzibw Warszawie). Wszelkie informacje dotyczce przetwarzania przez Spółkdanych osobowych sopisane w Polityce Prywatnoci, która stanowi integralni nieodłącznczęść niniejszych warunków. www.nutriprogram.pl/info/polityka-prywatnosci

Postanowienia kocowe

 1. Regulamin obowizuje od dnia jego publikacji na Platformie.

 2. Przystpujc do Platformy Uczestnik wyraa zgodna postanowienia niniejszego Regulaminu, które wraz z postanowieniami Regulaminu Korzystania z Platformy, stajsidla niego wiążące.

 3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. O treci zmian Regulaminu kady Uytkownik zostanie poinformowany przez Spółkpoprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierajcej zestawienie zmian Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte juprzez Uczestnikiem.

 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastpi w sposób okrelony w pkt 2., najpóniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 5. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Uytkownik obowizany jest poinformowao tym fakcie Spółk, drogelektronicznna adres serwis@nutriciamedyczna.pl, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie Regulaminu. Milczenie Uytkownika traktowane bdzie jako wyraenie zgody na zmianRegulaminu.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sipostanowienia Regulaminu Korzystania z Platformy oraz przepisy powszechnie obowizujcego prawa. 

Ważne informacje:

Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami.

Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady osoby mającej kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji.

Bebilon NUTRITON, Bebilon Pepti 1 Syneo, Bebilon Pepti 2 Syneo, Bebilon Pepti 1 DHA, Bebilon Pepti 2 DHA, Bebilon Pepti MCT, Bebilon Nenatal Premium, Bebilon HMF, Bebilon Suplement Białka, Bebilon Nenatal Home, Bebilon Comfort 1, Bebilon Comfort 2, Bebilon AR, Bebilon Alerlac, Bebiko Comfort 1, Bebiko Comfort 2, Bebiko AR, Neocate Junior to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, którą należy stosować pod nadzorem lekarza.

Infatrini i Neocate LCP to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do stosowania pod nadzorem lekarza, po rozważeniu wszystkich sposobów żywienia, w tym karmienia piersią.

Nutridrink, Nutridrink Protein, Nutridrink Multi Fibre, Nutridrink Yoghurt style, Nutridrink Juice style, Souvenaid, Diasip, Cubitan, FortiCare, Renilon 4.0, Renilon 7.5, Calogen, preOp, Protifar, Fantomalt, Nutilis Clear to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do stosowania pod nadzorem lekarza.

Materiały przeznaczone dla osób mających kwalifikacje w zakresie medycyny, żywienia lub farmacji.

Copyrights by Nutricia 2021

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.