Regulamin Platformy

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin okrela zasady i warunki korzystania za porednictwem Internetu z Platformy internetowej www.nutriprogram.pl (dalej jako „Platforma”), w tym umieszczonych na niej zasobach (dalej jako „Zasoby”), bdcych własnociSpółki Nutricia Polska spółka z ograniczonodpowiedzialnociz siedzibw Warszawie (00-728) przy ul. Bobrowieckiej 8, wpisanej do rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS: 0000121361, o kapitale zakładowym w wysokoci 12.200.000,00 zł, posiadajcej numer NIP: 8241000856, REGON: 710307507, BDO: 000017007 (dalej jako „Spółka).

 2. Z uwagi na charakter podmiotów, dla których dedykowana jest Platforma i które tym samym mogkorzystaz usług Platformy (dalej „Osoby Uprawnione”), do relacji midzy Spółka Uytkownikami korzystajcymi z Platformy nie znajdujzastosowania postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134ze zm.), w tym Uytkownikom nie przysługujuprawnienia wynikajce ze wskazanej ustawy.

 3. Spółka samodzielnie administruje Platform, co nie wyłącza moliwoci skorzystania z doranej lub stałej pomocy podmiotów zewntrznych. Spółka w przypadku korzystania z usług podmiotów zewntrznych, o których mowa powyej, zawiera umowy zobowizujce do zachowania danych, do których podmioty te mogłyby miedostp, w poufnoci.

 4. Platforma nie jest sklepem internetowym. Celem jej istnienia jest dostp Osób Uprawnionych do Zasobów dostpnych na Platformie oraz wymiana informacji midzy Uytkownikami oraz Uytkownikami a Spółk.

 5. Uytkownik korzystajcy z Platformy zna i akceptuje fakt, e Platforma ma charakter informacyjno-edukacyjny. Powysze oznacza, e wszelkie informacje w nim zawarte nie mogbytraktowane jako forma konsultacji medycznej i jako takie nie mogzastpikonsultacji lekarskiej. Ponadto, treci zawarte w Module nie odnoszsido konkretnych, zindywidualizowanych stanów faktycznych lub medycznych i nie mogzastpiwywiadu lekarskiego.

Definicje

 1. Platforma witryna internetowa dostpna pod adresem internetowym: www.nutriprogram.pl, dostpna po zalogowaniu siUytkownika, zawierajca zamieszczone na niej Zasoby i umoliwiajca dostp do Zasobów zarejestrowanym Uytkownikom po dokonaniu autoryzacji dostpu przy pomocy Loginu i Hasła.

 2. Hasło indywidualny oraz poufny cig liter, cyfr i znaków specjalnych, znany wyłącznie Uytkownikowi, wymagany do autoryzacji dostpu do indywidualnego konta.

 3. Login adres e-mail Uytkownika stanowicy jego indywidualny identyfikator w celu autoryzacji dostpu do indywidualnego konta.

 4. Rejestracja zbiór czynnoci dokonywanych przez Osoby Uprawnione w celu uzyskania dostpu do Platformy za porednictwem Internetu.

 5. Osoby Uprawnione osoby wykonujce zawód farmaceuty lub technika farmacji lub/i sprawujce funkcjKierownika Apteki, zatrudnione w Aptekach Partnerskich Spółki.

 6. Apteki Partnerskie Spółki apteki z listy, która stanowi załącznik nr 1. do niniejszego Regulaminu.

 7. Uytkownik Osoba Uprawniona, która uzyskała dostp do Platformy w wyniku Rejestracji.

 8. Zasoby - materiały o charakterze informacyjnym lub dydaktycznym udostpniane na Platformie i dostpne po zalogowaniu siUytkownika na swoje indywidualne konto.

Zasady uzyskiwania dostępu do Platformy

 1. Dostp do Platformy i uzyskanie statusu Uytkownika moliwe jest wyłącznie dla Osób Uprawnionych.

 2. Warunkiem dostpu do Zasobów znajdujcych sina Platformie jest dokonanie procesu Rejestracji. Na proces Rejestracji składajsinastpujce czynnoci:

  1. Wpisanie prawidłowych i prawdziwych danych osobowych (imienia i nazwiska) oraz pozostałych informacji wymaganych przez system rejestrujcy, w szczególnoci wprowadzenie nazwy i adresu apteki, w której jest zatrudniony;

  2. Wpisanie adresu e-mail;

  3. W celu rejestracji Osoba Uprawniona zobowizana jest owiadczy, izostała skutecznie pouczona o przysługujcych jej uprawnieniach, okrelonych w Polityce Prywatnoci. W przypadku niezapoznania siz PolitykPrywatnoci oraz niezłoenia owiadczenia o otrzymaniu skutecznego pouczenia o przysługujcych uprawnieniach, proces rejestracji nie bdzie mógł zostapomylnie zakoczony. Owiadczenie o zapoznaniu siz PolitykPrywatnoci wyraane jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej klauzuli.

 1. Wypełniajc Formularz, Osoba Uprawniona potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraa zgodna postanowienia niniejszego Regulaminu, uznajc jego wiążący charakter.

 2. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, Osoba Uprawniona otrzymuje e-maila wysłanego automatycznie z Platformy w celu weryfikacji podanego adresu e mail. E- mail weryfikacyjny bdzie zawierał link odsyłajcy do Platformy, który Osoba uprawniona zainteresowana dostpem do Platformy zobowizana jest zaakceptowapoprzez jego kliknicie.

 3. Platforma moe odmówirejestracji w nastpujcych przypadkach:

  1. Weryfikacja danych osobowych oraz pozostałych informacji przebiegła niepomylnie;

  2. Z informacji wskazanych podczas rejestracji wynika, e osoba zainteresowana dostpem do Platformy nie naley do kategorii Osób Uprawnionych.

  3. Wpisany login jest juzajty.

 4. Po pomylnym przejciu procesu rejestracji, osoba zainteresowana dostpem do Platformy zyskuje status Uytkownika z moliwocidostpu do własnego indywidualnego konta i korzystania z Zasobów Platformy.

 5. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Zasady korzystania z Platformy

 1. Kady Uytkownik po zalogowaniu na swoje indywidualne konto ma dostp do Zasobów zamieszczonych na Platformie.

 2. Każdy użytkownik może usunąć swoje konto na Platformie, w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości z prośbą o usunięcie swojego konta pod adres mailowy: support@nutriprogram.pl

 3. Zasoby obejmujnastpujce moduły oraz podmoduły: MODUŁ STREFY DLA FARMACEUTY

  1. Rejestracja(umoliwia Uytkownikowi wybór apteki z przygotowanej listy wraz z moliwocipóniejszej zmiany);

  2. Logowanie(uwzgldnia adres e-mail, przypomnienie hasła);

  3. Lista produktów(zawierajce etykiety produktów, zdjcia, oraz opisy);

  4. „Lista nagród” (zawierajce informacje o nagrodach moliwych do zdobycia);

  5. e-learningi(zapewniajce Uytkownikom dostp do danych dotyczce zrealizowania poszczególnych etapów quizów oraz automatycznie przyznajce punkty za wykonane zadania);

  6. „Artykuły(zapewniajce Uytkownikom dostp do danych dotyczce zrealizowania poszczególnych etapów testów oraz automatycznie przyznajce punkty za wykonane zadania);

  7. Materiały dla apteki(umoliwiajce dostp do udostpnionych szablonów dokumentów do pobrania i wydrukowania);

  8. „Materiały do zamówienia (umoliwiajce zamówienie i dostarczenie do apteki wybranych materiałów edukacyjnych dla farmaceutów lub konsumentów dotyczcych produktów Nutricia); Wybór materiałów edukacyjnych dokonany przez Uytkownika jest wicy. Materiały edukacyjne są przesyłane w iloci maksymalnie 1 zamówiony pakiet na aptekę; maksymalnie 3 razy w roku (1 raz w cyklu – cykl 1 styczeń-kwiecień, cykl 2 maj-sierpień, cykl 3 wrzesień-grudzień);

  9. Mój profil (umoliwia edycjdanych Uytkownika, szczegółowy podgld systemu punktowego oraz informacji o nagrodach);

  10. Kontakt(umoliwia kontakt z przedstawicielem aptecznym - przypisanym do konkretnej apteki wprowadzonej przez Uytkownika na etapie rejestracji (lub zmiany danych)).

Moduł systemu punktowego

- w ramach którego Uytkownicy za okrelonaktywność w Witrynie lub za okrelone działania niepowizane z Witrynmogotrzymywapunkty wymienialne na nagrody z katalogu nagród według wyboru Uytkowników na zasadach okrelonych w odrbnym Regulaminie korzystania z modułu systemu punktowego platformy internetowej, zamieszczonym na Platformie w zakładce Regulaminy. Regulamin korzystania z modułu systemu punktowego platformy internetowej stanowi integralnczęść niniejszego Regulaminu. Uytkownik, akceptujc postanowienia niniejszego Regulaminu, akceptuje jednoczenie Regulamin korzystania z modułu systemu punktowego platformy internetowej.

 1. Spółka moe utworzynowe moduły i podmoduły na Platformie lub zmodyfikowalub usunąć moduły i podmoduły, o których mowa w pkt. 3 powyej. Dodanie nowych lub usunicie lub modyfikacja istniejcych modułów i podmodułów nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. Uytkownik Platformy obowizany jest podawadane zgodnie ze stanem faktycznym.

 3. Uytkownik zobowizuje sido powstrzymania siod zamieszczania na Platformie treci naruszajcych dobra osób trzecich, ogólnie przyjte normy społeczne lub takich, które sa niezgodne z powszechnie obowizujcymi przepisami prawa. Spółka nie ponosi odpowiedzialnoci za treci rozpowszechniane i publikowane przez Uytkowników.

 4. Spółka ma prawo usunicia konta Uytkownika na Platformie w przypadku, gdy Uytkownik korzysta z przyznanego dostpu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Spółka zawiadomi Uytkownika o tym, e jego konto zostało usunite drogmailowlub innym dostpnym rodkiem umoliwiajcym kontakt.

 5. Spółka zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Platformy, mogcych powodowautrudnienia lub czasowe uniemoliwienie korzystania z usług.

 6. W szczególnych sytuacjach majcych wpływ na bezpieczestwo lub stabilność funkcjonowania Platformy, Spółka ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia wiadczenia usług, bez wczeniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych majcych na celu przywrócenie bezpieczestwa i stabilnoci funkcjonowania Platformy.

Wymagania techniczne

 1. Spółka dołoy stara, aby korzystanie z Platformy było moliwe z uyciem popularnych przegldarek internetowych; wspierane przegldarki:

  • Opera wersja od 68 do najwyszej wersji stable w dniu oddania Witryny

  • Chrome wersja od 81 do najwyszej wersji stable w dniu oddania Witryny

  • Edge od 81 do najwyszej wersji stable w dniu oddania Witryny

  • Safari od 13 do najwyszej wersji stable w dniu oddania Witryny

  • Android Browser od 19 do najwyszej wersji stable w dniu oddania Witryny

 2. Spółka nie gwarantuje, e kady wariant konfiguracyjny sprztu elektronicznego posiadanego przez Uytkownika, umoliwi korzystanie z Platformy lub wszystkich jej funkcjonalnoci.

 3. Minimalne wymagania techniczne umoliwiajce korzystanie z Platformy, z zastrzeeniem pkt 2, to przegldarka internetowa z włączonobsługjzyka Javasprict, akceptujca pliki typu cookies.

 4. W celu uniknicia zainfekowania Platformy, rekomendowane jest zainstalowanie przez Uytkownika oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Uytkownik korzysta. Zaleca si, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu siaktualizacji moliwych do zainstalowania. Dodatkowo zaleca si, aby Uytkownik Platformy miał uruchomionna komputerze zaporsystemow.

Własność intelektualna

 1. Wszelkie Zasoby, jak równielogo właciciela Platformy, stanowiutwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie. Uytkownik, akceptujc niniejszy Regulamin, zobowizuje sido korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własnoci intelektualnej Spółki oraz osób trzecich. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczajce poza własny uytek osobisty jest zabronione.

 2. Spółka posiada autorskie prawa majtkowe do wszystkich elementów słownych, graficznych oraz słowno-graficznych zamieszczanych na Platformie. Wszelkie nazwy oraz znaki towarowe zamieszczone na Platformie podlegajochronie prawnej.

 3. Korzystanie z Platformy nie jest równoznaczne z nabyciem praw do udostpnianych za jej pomoctreci, udostpnianych na Platformie wyłącznie w zakresie dozwolonego uytku.

Reklamacje

 1. Reklamacje zwizane z korzystaniem z Platformy, Uytkownik moe składaw formie elektronicznej na adres: support@nutriprogram.pl

 2. Treść reklamacji powinna obejmowainformacji okolicznoci dotyczce przedmiotu reklamacji, w szczególnoci rodzaj i datwystpienia nieprawidłowoci oraz dane kontaktowe Uytkownika zgłaszajcego reklamacj.

 3. Spółka zobowizuje sido zajcia stanowiska w przedmiocie reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach, termin ten moe ulec wydłueniu, po uprzednim poinformowaniu Uytkownika o tym fakcie.

Dane osobowe

 1. W ramach wiadczenia usług za porednictwem Platformy, Spółka przetwarza dane osobowe Uytkownika. Administratorem danych osobowych Uytkownika jest Spółka (Nutricia Sp. z o.o. z siedzibw Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa). Wszelkie informacje dotyczce przetwarzania przez Spółkdanych osobowych, jak również prawa przysługujące Użytkownikom w zwizku z przetwarzaniem ich danych sopisane w Polityce Prywatnoci, która stanowi integralni nieodłącznczęść niniejszych warunków. Pełna treść Polityki Prywatnoci znajduje się pod adresem: https://nutriprogram.pl/info/polityka-prywatnosci

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowizuje od dnia jego publikacji na Platformie.

 2. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. O treci zmian Regulaminu kady Uytkownik zostanie poinformowany przez Spółkpoprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierajcej zestawienie zmian Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte juprzez Uytkownika.

 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastpi w sposób okrelony w pkt 2., najpóniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 4. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Uytkownik obowizany jest poinformowao tym fakcie Spółk, drogelektronicznna adres: serwis@nutriciamedyczna.pl, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie Regulaminu. Milczenie Uytkownika traktowane bdzie jako wyraenie zgody na zmianRegulaminu. 

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

widget

Ważne informacje:

Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami.

Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady osoby mającej kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji.

Bebilon NUTRITON, Bebilon Pepti 1 Syneo, Bebilon Pepti 2 Syneo, Bebilon Pepti 1 DHA, Bebilon Pepti 2 DHA, Bebilon Pepti MCT, Bebilon Nenatal Premium, Bebilon HMF, Bebilon Suplement Białka, Bebilon Nenatal Home, Bebilon Comfort 1, Bebilon Comfort 2, Bebilon AR, Bebilon Alerlac, Bebiko Comfort 1, Bebiko Comfort 2, Bebiko AR, Neocate Junior to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, którą należy stosować pod nadzorem lekarza.

Infatrini i Neocate LCP to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do stosowania pod nadzorem lekarza, po rozważeniu wszystkich sposobów żywienia, w tym karmienia piersią.

Nutridrink, Nutridrink Protein, Nutridrink Multi Fibre, Nutridrink Yoghurt style, Nutridrink Juice style, Souvenaid, Diasip, Cubitan, FortiCare, Renilon 4.0, Renilon 7.5, Calogen, preOp, Protifar, Fantomalt, Nutilis Clear to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do stosowania pod nadzorem lekarza.

Materiały przeznaczone dla osób mających kwalifikacje w zakresie medycyny, żywienia lub farmacji.

Copyrights by Nutricia 2024

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.